Chat with us, powered by LiveChat

Projektid

 • Контактное обучение для украинских беженцев – Цифровое удостоверение личности и электронные услуги, введение в организацию жизни в Эстонии

  Введение в обучение: Вводный курс для граждан Украины, получивших временную защиту в Эстонии, с целью облегчения адаптации к местной культуре; ознакомления с важностью цифрового удостоверения личности и возможностями использования эстонских электронных услуг, поиска места жительства и работы. Практическое обучение предоставит участникам возможность познакомиться в небольшой группе и пройти различные этапы по адаптации к цифровому миру и участию в жизни Эстонии. Участникам будут предложены обед и кофе-брейки. BCS Koolitus AS выдает сертификат прошедшим обучение. Результаты обучения: - имеет представление о необходимости и местах использования эстонского личного кода; - понимает и имеет представление о природе цифрового удостоверения личности, его использовании (удостоверение личности,…
  Loe edasi
 • Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus

  Projekt “Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus” aitab neid, kes soovivad omandada pilvepõhiste ärilahenduste loomise ja arendamise baasoskused ning minna neid oskusi eeldavale tööle. PROJEKTI TEGEVUSED 120 inimesele: pilvelahenduste arendamise koolituse läbiviimine erinevates ettevõtetes tööpraktika võimaldamine muu toe võimaldamine, mis läheb vaja tööle rakendumiseks. EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS: Koolitus on mõeldud: mittetöötavale ja mitteõppivale 16-29-aastasele noorele; mittetöötavale ja mitteõppivale vähemalt kuus kuud töötuna olnud või töötasu mitte saanud või mitteaktiivsele inimesele (k.a lapsehoolduspuhkus). Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad läbida alustava pilvelahenduste arendamise koolituse koos tööle saamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine). KOOLITUSE TOIMUMISKOHT: veebikeskkond Zoom PROJEKTI KANDIDEERIMINE: Registreerimisel koolitusele saab kandideerija oma…
  Loe edasi
 • European Software Skills Alliance (ESSA)

  ESSA on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on 4 aasta jooksul välja töötada ning ellu viia uuenduslik ja turuvajadustel põhinev lähenemine tarkvaraarenduse õppele. Lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistidele järjest kasvav nõudlus. Digitaalsete oskuste puudus takistab ettevõtete kasvu ja konkurentsivõimet kogu Euroopas. 2017. aastal oli rohkem kui pooltel IKT-spetsialistide värbamisega tegelenud EL’i ettevõtetest raskusi vabade töökohtade täitmisega ning eriti terav oli olukord tarkvarateenuste spetsialistide ametikohtadele vajalike kõrgemate digikompetentside osas. ESSA projekti vältel töötatakse välja ning viiakse ellu innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik tarkvaraarenduse oskuste arendamise strateegia, kutsehariduse õppeprogramm ning lahendused kvalifikatsiooni ja mobiilsuse tõstmisele Euroopas, mis tagavad kiiresti laieneva…
  Loe edasi
 • GOOGLE koostööprojekt

  GOOGLE koostööprojekt on välja töötatud Eesti Ametiühingute Keskliidu tellimusel eesmärgiga pakkuda 2021. aasta jooksul digipädevusi tõstvaid koolitusi kahes BCS Koolituse poolt väljatöötatud programmis, millest üks on suunatud ametiühingute aktiivile ja usaldusisikutele (tavakasutaja) ning teine ametiühingute võtmeisikutele ja liidritele. Projekti vältel koolitatakse kokku kuni 800 ametiühingute aktiivi liiget ja usaldusisikut ning kuni 200 ametiühingute võtmeisikut ja liidrit.
  Loe edasi
 • Digioskuste koolitusprogramm

  „Digioskuste koolitusprogramm“ on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel BCS Koolituse poolt Eesti avaliku teenistuse ametnike ja töötajate digipädevuste- ja oskuste arendamiseks väljatöötatud programm.
  Loe edasi
 • CulTech

  CulTech ehk täisnimega “Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees” (2020-1-EE01-KA227-ADU-093390) on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames luuakse kultuuritöötaja digikompetentsimudel ning kaks koolitusprogrammi, koos veebipõhiste õppematerjalidega kultuuritöötajate digioskuste parandamiseks. Projekt viiakse läbi perioodil märts, 2021 – aprill, 2023.
  Loe edasi
 • Arenguprogramm “Digitipud”

  "Digitipud" on Riigikantselei tellimusel Eesti avaliku sektori tippjuhtide jaoks väljatöötatud programm. Selle programmi raames saavad 80 kõrgeimat riigiametnikku põhjaliku praktilise käsitluse tehnoloogia juhtimise teooriast ja praktilistest meetoditest tippjuhi vaatenurgast.
  Loe edasi
 • Alustava projektijuhi koolitus

  Projekt “Alustava projektijuhi koolitus“ aitab neid, kes soovivad omandada projektijuhi baasoskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.
  Loe edasi
 • Kaasaegsete digikompetentside koolitus

  Projekt "Kaasaegsete digikompetentside koolitus" on suunatud eeskätt inimestele, kes tunnevad, et vajaksid oma töös paremini hakkama saamiseks teadmisi ja oskuseid moodsatest töövõtetest, veebipõhistest koostöövahenditest ja projektijuhtimisest.
  Loe edasi
 • Eastern Partnership

  Draft Proposal for development and implementation of the blended training course for CSO leaders and activists, carried out in Ukraine, Belarus and Georgia in Spring, 2019
  Loe edasi
 • E-õppe keskkond Ukraina omavalitsustele

  U-LEAD programmi ja BCS Koolitus AS koostöös loodi Ukraina kohalike omavalitsuste detsentraliseerimisprogrammi elluviimiseks e-õppe metoodika, mida piloteeriti kahes võtmevalkdonnas: e-tervis ning strateegiline kommunikatsioon. Lisaks metoodika ning õppematerjalide loomisele koostati Ukraina partneritele detailne hetkeolukorra analüüs  ametiasutuste valmidusest e-õppele üle minna ning e-õppekeskkonna ning materjalide tellimiseks tehniliste nõuete loetelu, protsessi kirjeldus ning hanke alusdokumendid.
  Loe edasi
 • SOTMOB

  Sotsiaalhoolekandeteenuste haldamine ja kontroll mobiilirakenduse abil. Projekti põhieesmärk: Luua digitaalne teenuse haldussüsteem ja mobiilseadme rakendus, mille abil uuendada ja täiustada kohaliku omavalitsuse poolt pakutava tugiisiku- ja koduteenuse korraldust, mis võimaldab tõsta hooldusteenuse efektiivsust ja läbipaistvust ning annab suuremad võimalused hoolduskoormusega inimestel suunduda tagasi tööturule.
  Loe edasi
 • cyVET Security

  Erasmus + projekti peamine eesmärk on tõsta arvutikasutajate teadlikkust küberohtudest  ja anda oskusi nende vältimiseks. Arvutikasutajate hulka kuuluvad projekti mõistes nii tavakasutajad kui IT spetsialistid.
  Loe edasi
 • Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

  Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.
  Loe edasi
 • BCS Lastekooli Roboklubi

  BCS Koolituses alustab tegevust kord nädalas kooskäiv robootika ja programmeerimisklubi. Klubiga ootame liituma tüdrukuid ja poisse, vanuses 8-12 eluaastat!
  Loe edasi
 • E-tervise koolitused

  Üle-eestiline projekt "Üleriigilise paberivaba (digitaalse) tervise infosüsteemi kasutajakoolitus 12 000 tervishoiutöötajale“.
  Loe edasi
 • E-riigi koolitused

  E-Riigi Akadeemia rahvusvaheliste koolituste läbiviimine SRÜ riikide, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Aasia avaliku sektori juhtidele, spetsialistidele ning kolmanda sektori esindajatele.
  Loe edasi
 • Ole Kaasas! bussikoolitused

  Projekti raames toimusid atraktiivses arvutitega varustatud e-koolitusbussis ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 2 000-le inimesele üle Eesti.
  Loe edasi
 • Mentoripõhine e-õpe

  Toimusid ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 20 000-le aktiivsele inimesele üle Eesti. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles.
  Loe edasi
 • Andmeturbe koolitusprojekt

  Kokku toimus üle 100 seminari rohkem kui 4000-le ametnikule teemal andmeturbe üldine olemus ja õigusaktid ning andmeturbe infotehnoloogilised aspektid.
  Loe edasi
 • TARK e-riik 2010/2011

  Toimus 53 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati värskeimat infot erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest ja praktilisi kogemusi.
  Loe edasi
 • E-aruandluskeskkonna seminarid

  Toimus kuus seminari, osalejate koguarvuga 1 800. Seminaride käigus anti ülevaade olulistest küsimustest ja probleemidest, mis on seotud e-aruandluskeskkonnaga.
  Loe edasi
 • Spetsiaaltarkvara WinCabas koolitused

  WinCabas on sõiduautode ja väikeveokite remondikalkulatsioonide koostamiseks mõeldud tarkvara. Projekti raames toimus kõigepealt osade spetsialistide, kes tegelevad autode remondikalkulatsioonidega, väljaõpe sertifitseeritud koolitajaks järgmistel teemadel: tarkvara WinCabas kasutamine, elektroonilise töökorralduse juurutamine, täiskasvanutele õppe läbiviimise metoodika.
  Loe edasi
 • Online4Edu

  Projekt Online4EDU tutvustab õpetajatele nende igapäevatöös lisandväärtust loovaid veebipõhiseid koostöövahendeid. Partnerid Lätis, Leedust, Saksamaalt, Iirimaalt ning Eestist töötavad välja klassiõppest ja e-õppest koosneva kursuse, mille eesmärgiks on motiveerida ja anda õpetajatele oskused digitaalsete koostöövahendite kasutamiseks igapäevases õppetöös.
  Loe edasi
 • JOBIT

  Projekt “JOBIT – Innovative teaching methodologies and courseware for software development VET to reduce skills gap in IT” (project JOBIT)  keskendub kutseõppes noorem tarkvaraarendajate kutseoskuste arendamisele vastavalt töömaailma vajadustele. Projektis osalevad kolm organisatsiooni Eestist, Itaaliast ja Küproselt. Projekti tulemusena valmivad õppematerjalid on loodud noorem tarkvaraarendaja erialale veebirakenduse loomiseks.
  Loe edasi
 • IT arendusprojekt tööstusettevõttes

  Kokku toimus 12 kahepäevast koolitust 200-le osalejale. Koolituse käigus said tootmisettevõtete juhid IT rakenduste tellijale vajalikud teadmised projektide ressursside planeerimiseks nii aja, raha kui vajalike tegevuste osas, et tagada vajadustest lähtuva IT tarkvara edukas juurutamine.
  Loe edasi
 • E-õppematerjalide loomine internetiturvalisuse teemadel

  Projekti raames loodi eelkõige kutseõppes kasutamiseks ECDL-i internetiturvalisuse mooduli õppekavale tuginev e-õppe kursus kogumahuga kaks õppenädalat. E-kursus loodi nii eesti kui vene keeles. MEIE ROLL: Projektijuhtimine, e-õppe kursuse loomine. PROJEKTI TOIMUMISE AEG: 2011
  Loe edasi
 • TESTER – uus testimiskeskkond

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooniosaku abil arendati koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse ekspertidega välja veebikeskkond TESTER - rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel baseeruv innovaatiline lahendus veebipõhiseks teadmiste hindamiseks.
  Loe edasi
 • TARK e-riik 2011/2012

  Toimus 76 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest värskeimat infot ja praktilisi kogemusi.
  Loe edasi
 • Digioskuste algkoolitus “E-Kodanik”

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Loe edasi
 • Koolijuhtide koolitused

  Projekti raames toimusid IT strateegilise juhtimise koolitused üldhariduskoolide juhtkondadele ja valmisid vastavad õppematerjalid.
  Loe edasi
 • Ettevõtluskoolituse projekt

  Projekti "Ettevõtlusteadlikkuse, -võimekuse ja -valmiduse kasvatamine töötute hulgas“ eesmärk oli tõsta töötute inimeste konkurentsivõimet läbi ettevõtlusõppe ja ettevõtlusalase nõustamise.
  Loe edasi
 • Klienditeeninduskoolituse projekt

  Projekt "Eduka teeninduse ja müügi oskused aitavad tööle“ võimaldas pikaajalistel töötutel läbida klienditeenindaja ja müüja koolituse ning pakkus neile töölerakendumiseks vajalikku tuge.
  Loe edasi
 • “See on turvaline IT”

  Projekt "See on turvaline IT" keskendus noorte ja nendega tegelevate inimeste turvateadlikkuse tõstmisele Interneti kasutamisel ja infoühiskonnas orienteerumisel.
  Loe edasi
 • Veebistuudiumi koolitusprojekt

  Veebistuudiumi projekt oli üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes veebiarenduse ja -disaini baasõppe käivitamise ning sisulise toetamise haridusprogramm.
  Loe edasi
 • IT spetsialistiks koolitamise projekt noortele

  Projekti "Tööle IT spetsialistiks – kutsetunnistus läbi praktilise väljaõppe“ eesmärk oli tõsta töötute 16-24-aastaste noorte teadmisi ja oskusi, andes neile IT nooremspetsialisti pädevused. 
  Loe edasi
 • Tark e-riik 2014

  Projekti eesmärk oli tõsta eri elualade spetsialistide teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest ning nende toimimise alustest, protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest.
  Loe edasi
 • Ettevõtluskoolitusprojekt 50-74-aastastele

  Projekti eesmärk on kaasata mittetöötavad 50-74 aastased inimesed elukestvasse õppesse ja suurendada nende tegutsemisaktiivsust ja algatusjulgust läbi majandus- ja ettevõtlusalase õppe. 5 nädalase (200 ak tundi) intensiivõppe käigus saavad koolituse läbinud teadmised ja oskused äriplaani elluviimiseks. 
  Loe edasi
 • E-turunduse oskused konkurentsieeliseks

  Projekti eesmärgiks on pakkuda  16-24-aastaste noorte ja vähemalt 1,5 aastat kuni 7-aastase lapsega kodus olnud vanemate läbi praktilise klassiõppe ja tööpraktika turundusalaseid teadmisi ja oskusi selleks et edukalt sama valdkonna inimestega tööturul konkureerida.
  Loe edasi
 • E-Kodaniku juhendajate koolitus

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Loe edasi
 • Creative Classroom

  Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendati õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldati õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondati, et jagada neid kõigile koolidele.
  Loe edasi
 • IT-spetsialisti kutseoskustega tööellu

  Projekt "IT-spetsialisti kutseoskustega tööellu“ aitab neid, kes soovivad omandada IT-süsteemide spetsialisti või projektijuhi erialaoskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.
  Loe edasi
 • ITSVET

  BCS Koolituse ja Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse poolt algatatud Eesti – Soome - Läti ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks oli välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.
  Loe edasi
 • Klienditeenindus ja e-teenindus kaubanduses

  Projekt "Klienditeenindus ja e-teenindus kaubanduses" aitab neid, kes soovivad omandada kaasaegses töökeskkonnas edukalt töötamiseks vajalikud oskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.
  Loe edasi

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.