Projektid

 • Andmeanalüütiku koolitusprogramm

  „Andmeanalüütiku koolitusprogramm“  on täiskasvanute e-kursusena läbiviidav ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised, kuidas andmeid leida, kasutada, analüüsida ning kasutada äriotsuse hindamisel, mõõtmisel ja argumenteerimisel koos vastavate metoodikate tutvustamisega. Lisaks saavad osalejad praktilised baasoskused andmete elukaare juhtimisest ehk andmete väärindamisest. Selleks teevad osalejad läbi praktilisi ülesandeid andmetöötluse ja -analüüsi jaoks vastavate tarkvaradega. Kursuse läbimisel saavad osalejad ametliku rahvusvahelise sertifikaadi. PROJEKTI TEGEVUSED Projekti raames toimub 3 kursust kokku 100 inimesele. Kursus vältab 3,5 kuud (14 nädalat) ning see läbitakse täies mahus e-õppes. Õppe maht on 271 ak tundi, mis sisaldab endas iseseisvat õpet, e-õpet, interaktiivseid loenguid, praktilisi harjutusi ja ülesandeid, videote…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • Контактное обучение для украинских беженцев – Цифровое удостоверение личности и электронные услуги, введение в организацию жизни в Эстонии

  Введение в обучение: Вводный курс для граждан Украины, получивших временную защиту в Эстонии, с целью облегчения адаптации к местной культуре; ознакомления с важностью цифрового удостоверения личности и возможностями использования эстонских электронных услуг, поиска места жительства и работы. Практическое обучение предоставит участникам возможность познакомиться в небольшой группе и пройти различные этапы по адаптации к цифровому миру и участию в жизни Эстонии. Участникам будут предложены обед и кофе-брейки. BCS Koolitus AS выдает сертификат прошедшим обучение. Результаты обучения: - имеет представление о необходимости и местах использования эстонского личного кода; - понимает и имеет представление о природе цифрового удостоверения личности, его использовании (удостоверение личности,…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus

  Projekt “Pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus” toimub perioodil veebruar 2022 kuni juuni 2023 ning selle käigus viiakse läbi 8 koolitust ning koolitustele järgnevad praktikategevused. Projekti käigus koolitatakse 120 inimest. Pilvearendaja koolitus on mõeldud neile, kes soovivad omandada pilvepõhiste ärilahenduste loomise ja arendamise baasoskused ning minna neid oskusi eeldavale tööle. Osaleja jaoks on see ideaalne esimene samm IKT-sektori suunas, kuna lahenduste loomise tehnoloogia ei ole liiga keeruline ega ajamahukas, võimaldades arendada ja rakendada kiirelt ettevõtte vajadustele vastavaid pilvepõhiseid ärilahendusi.   PROJEKTI TEGEVUSED Projekti käigus töötatakse välja koolituse õppekava ning viiakse läbi 8 praktilist koolitust. Koolituse käigus omandab osaleja oskused, et hakata tööle…
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • GOOGLE koostööprojekt

  GOOGLE koostööprojekt on välja töötatud Eesti Ametiühingute Keskliidu tellimusel eesmärgiga pakkuda 2021. aasta jooksul digipädevusi tõstvaid koolitusi kahes BCS Koolituse poolt väljatöötatud programmis, millest üks on suunatud ametiühingute aktiivile ja usaldusisikutele (tavakasutaja) ning teine ametiühingute võtmeisikutele ja liidritele. Projekti vältel koolitatakse kokku kuni 800 ametiühingute aktiivi liiget ja usaldusisikut ning kuni 200 ametiühingute võtmeisikut ja liidrit.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • CulTech

  CulTech ehk täisnimega “Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees” (2020-1-EE01-KA227-ADU-093390) on Erasmus+ programmi toetusel elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames luuakse kultuuritöötaja digikompetentsimudel ning kaks koolitusprogrammi, koos veebipõhiste õppematerjalidega kultuuritöötajate digioskuste parandamiseks. Projekt viiakse läbi perioodil märts, 2021 – aprill, 2023.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Kaasaegsete digikompetentside koolitus

  Projekt "Kaasaegsete digikompetentside koolitus" on suunatud eeskätt inimestele, kes tunnevad, et vajaksid oma töös paremini hakkama saamiseks teadmisi ja oskuseid moodsatest töövõtetest, veebipõhistest koostöövahenditest ja projektijuhtimisest.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Eastern Partnership

  Draft Proposal for development and implementation of the blended training course for CSO leaders and activists, carried out in Ukraine, Belarus and Georgia in Spring, 2019
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • E-õppe keskkond Ukraina omavalitsustele

  U-LEAD programmi ja BCS Koolitus AS koostöös loodi Ukraina kohalike omavalitsuste detsentraliseerimisprogrammi elluviimiseks e-õppe metoodika, mida piloteeriti kahes võtmevalkdonnas: e-tervis ning strateegiline kommunikatsioon. Lisaks metoodika ning õppematerjalide loomisele koostati Ukraina partneritele detailne hetkeolukorra analüüs  ametiasutuste valmidusest e-õppele üle minna ning e-õppekeskkonna ning materjalide tellimiseks tehniliste nõuete loetelu, protsessi kirjeldus ning hanke alusdokumendid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • SOTMOB

  Sotsiaalhoolekandeteenuste haldamine ja kontroll mobiilirakenduse abil. Projekti põhieesmärk: Luua digitaalne teenuse haldussüsteem ja mobiilseadme rakendus, mille abil uuendada ja täiustada kohaliku omavalitsuse poolt pakutava tugiisiku- ja koduteenuse korraldust, mis võimaldab tõsta hooldusteenuse efektiivsust ja läbipaistvust ning annab suuremad võimalused hoolduskoormusega inimestel suunduda tagasi tööturule.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • cyVET Security

  Erasmus + projekti peamine eesmärk on tõsta arvutikasutajate teadlikkust küberohtudest  ja anda oskusi nende vältimiseks. Arvutikasutajate hulka kuuluvad projekti mõistes nii tavakasutajad kui IT spetsialistid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • BCS Lastekooli Roboklubi

  BCS Koolituses alustab tegevust kord nädalas kooskäiv robootika ja programmeerimisklubi. Klubiga ootame liituma tüdrukuid ja poisse, vanuses 8-12 eluaastat!
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • E-tervise koolitused

  Üle-eestiline projekt "Üleriigilise paberivaba (digitaalse) tervise infosüsteemi kasutajakoolitus 12 000 tervishoiutöötajale“.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • E-riigi koolitused

  E-Riigi Akadeemia rahvusvaheliste koolituste läbiviimine SRÜ riikide, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Aasia avaliku sektori juhtidele, spetsialistidele ning kolmanda sektori esindajatele.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Ole Kaasas! bussikoolitused

  Projekti raames toimusid atraktiivses arvutitega varustatud e-koolitusbussis ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 2 000-le inimesele üle Eesti.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • Mentoripõhine e-õpe

  Toimusid ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 20 000-le aktiivsele inimesele üle Eesti. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Andmeturbe koolitusprojekt

  Kokku toimus üle 100 seminari rohkem kui 4000-le ametnikule teemal andmeturbe üldine olemus ja õigusaktid ning andmeturbe infotehnoloogilised aspektid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • TARK e-riik 2010/2011

  Toimus 53 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati värskeimat infot erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest ja praktilisi kogemusi.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • E-aruandluskeskkonna seminarid

  Toimus kuus seminari, osalejate koguarvuga 1 800. Seminaride käigus anti ülevaade olulistest küsimustest ja probleemidest, mis on seotud e-aruandluskeskkonnaga.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Spetsiaaltarkvara WinCabas koolitused

  WinCabas on sõiduautode ja väikeveokite remondikalkulatsioonide koostamiseks mõeldud tarkvara. Projekti raames toimus kõigepealt osade spetsialistide, kes tegelevad autode remondikalkulatsioonidega, väljaõpe sertifitseeritud koolitajaks järgmistel teemadel: tarkvara WinCabas kasutamine, elektroonilise töökorralduse juurutamine, täiskasvanutele õppe läbiviimise metoodika.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Online4Edu

  Projekt Online4EDU tutvustab õpetajatele nende igapäevatöös lisandväärtust loovaid veebipõhiseid koostöövahendeid. Partnerid Lätis, Leedust, Saksamaalt, Iirimaalt ning Eestist töötavad välja klassiõppest ja e-õppest koosneva kursuse, mille eesmärgiks on motiveerida ja anda õpetajatele oskused digitaalsete koostöövahendite kasutamiseks igapäevases õppetöös.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • JOBIT

  Projekt “JOBIT – Innovative teaching methodologies and courseware for software development VET to reduce skills gap in IT” (project JOBIT)  keskendub kutseõppes noorem tarkvaraarendajate kutseoskuste arendamisele vastavalt töömaailma vajadustele. Projektis osalevad kolm organisatsiooni Eestist, Itaaliast ja Küproselt. Projekti tulemusena valmivad õppematerjalid on loodud noorem tarkvaraarendaja erialale veebirakenduse loomiseks.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • IT arendusprojekt tööstusettevõttes

  Kokku toimus 12 kahepäevast koolitust 200-le osalejale. Koolituse käigus said tootmisettevõtete juhid IT rakenduste tellijale vajalikud teadmised projektide ressursside planeerimiseks nii aja, raha kui vajalike tegevuste osas, et tagada vajadustest lähtuva IT tarkvara edukas juurutamine.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • E-õppematerjalide loomine internetiturvalisuse teemadel

  Projekti raames loodi eelkõige kutseõppes kasutamiseks ECDL-i internetiturvalisuse mooduli õppekavale tuginev e-õppe kursus kogumahuga kaks õppenädalat. E-kursus loodi nii eesti kui vene keeles. MEIE ROLL: Projektijuhtimine, e-õppe kursuse loomine. PROJEKTI TOIMUMISE AEG: 2011
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • TESTER – uus testimiskeskkond

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooniosaku abil arendati koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse ekspertidega välja veebikeskkond TESTER - rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel baseeruv innovaatiline lahendus veebipõhiseks teadmiste hindamiseks.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • TARK e-riik 2011/2012

  Toimus 76 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest värskeimat infot ja praktilisi kogemusi.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Digioskuste algkoolitus “E-Kodanik”

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Koolijuhtide koolitused

  Projekti raames toimusid IT strateegilise juhtimise koolitused üldhariduskoolide juhtkondadele ja valmisid vastavad õppematerjalid.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • Ettevõtluskoolituse projekt

  Projekti "Ettevõtlusteadlikkuse, -võimekuse ja -valmiduse kasvatamine töötute hulgas“ eesmärk oli tõsta töötute inimeste konkurentsivõimet läbi ettevõtlusõppe ja ettevõtlusalase nõustamise.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Klienditeeninduskoolituse projekt

  Projekt "Eduka teeninduse ja müügi oskused aitavad tööle“ võimaldas pikaajalistel töötutel läbida klienditeenindaja ja müüja koolituse ning pakkus neile töölerakendumiseks vajalikku tuge.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • “See on turvaline IT”

  Projekt "See on turvaline IT" keskendus noorte ja nendega tegelevate inimeste turvateadlikkuse tõstmisele Interneti kasutamisel ja infoühiskonnas orienteerumisel.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Veebistuudiumi koolitusprojekt

  Veebistuudiumi projekt oli üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes veebiarenduse ja -disaini baasõppe käivitamise ning sisulise toetamise haridusprogramm.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • Tark e-riik 2014

  Projekti eesmärk oli tõsta eri elualade spetsialistide teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest ning nende toimimise alustest, protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Ettevõtluskoolitusprojekt 50-74-aastastele

  Projekti eesmärk on kaasata mittetöötavad 50-74 aastased inimesed elukestvasse õppesse ja suurendada nende tegutsemisaktiivsust ja algatusjulgust läbi majandus- ja ettevõtlusalase õppe. 5 nädalase (200 ak tundi) intensiivõppe käigus saavad koolituse läbinud teadmised ja oskused äriplaani elluviimiseks. 
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • E-turunduse oskused konkurentsieeliseks

  Projekti eesmärgiks on pakkuda  16-24-aastaste noorte ja vähemalt 1,5 aastat kuni 7-aastase lapsega kodus olnud vanemate läbi praktilise klassiõppe ja tööpraktika turundusalaseid teadmisi ja oskusi selleks et edukalt sama valdkonna inimestega tööturul konkureerida.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • E-Kodaniku juhendajate koolitus

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud projekti “Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-Kogukond“ eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • Creative Classroom

  Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendati õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldati õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondati, et jagada neid kõigile koolidele.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                            
 • ITSVET

  BCS Koolituse ja Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse poolt algatatud Eesti – Soome - Läti ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks oli välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.
  Vaata rohkem
 • 
                            
 • 
                            
 • 
                        

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.