Andmete analüüs ja visualiseerimine

Koolituse läbinu: 

 • oskab luua andmeanalüüsiks tabeleid, teha tabelites arvutusi, importida erinevatest allikatest andmeid Excelisse ja Power BI-sse;
 • oskab andmeid korrastada ja korrastamise tegevusi automatiseerida;
 • oskab koostada tabelites olevatest andmetest erinevaid kokkuvõtteid ja võrdlusi;
 • oskab koondada mitmest eri kohast andmed ühtsesse andmemudelisse;
 • oskab luua andmete visualiseerimiseks raporteid ja töölaudu ning neid kolleegidele kasutamiseks välja jagada.

Koolituse eesmärk: Osalejad saavad esmased oskused andmete koondamiseks, analüüsimiseks ja visualiseerimiseks MS Exceli, Power Query ja Power BI abil.

Sihtrühm ja eelteadmised: Koolitusele on oodatud kõik, kellel on vaja arvutada ja jälgida võtmenäitajaid (KPI-d), saada ülevaade ja koostada kokkuvõtteid erinevates tabelites olevatest andmetest ning visualiseerida graafikute ja maatriksite abil suuri andmehulkasid.

Eelduseks Exceli kasutamise oskus algtasemel (Exceli töökeskkond ei ole võõras; oskab sisestada tabelisse andmeid; saab aru, mis on tabel; oskab teha lihtsamaid arvutusi kasutades lahtrite aadresse).

Õppevahendid: Windows operatsioonisüsteemi arvuti. Osaleja võib kasutada oma personaalset arvutit. Programmidest peab olema peal: MS Excel 2016 või uuem versioon, Power BI Desktop (tasuta versioon).  

Neil, kellel puudub vajalik arvuti on võimalik seda rentida kokkuleppel BCS Koolitusega. 

Koolituse programm: 

Moodul 1

MS Excel edasijõudnutele (15 akadeemilist tundi)

 • Andmetüübid
  • Erinevate andmetüüpide kasutamine (arvud, protsendid, kellaajad, kuupäevad tekstid)
  • Tabelis valede andmetüüpidega andmete leidmine ja parandamine
 • Tabelid
  • Tabeli struktuur
  • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
  • Töölehtede grupeerimine
 • Arvutused tabelites
  • valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
  • absoluutne- ja suhteline aadress valemites
  • funktsioonide kasutamine
   • kokkuvõtted (SUM, SUMIF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, COUTIF…)
   • loogikafunktsioonid (IF, AND, OR, IFS…)
   • otsingufunktsioonid (VLOOKUP, INDEX, MATCH, XLOOKUP)
   • tekstifunktsioonid (LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND…)
   • ajafunktsioonid (TODAY, EOMONTH, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WORKDAY…)
  • Tabeli kujundamine
   • lahtrite ühendamine, raamjooned, taustad, andmete kujundusviisid
    (N: kg, nädalapäevad, komakohad, tuhandete eraldajad, kuva tuhandetes…)
   • kujunduse kopeerimine
   • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
  • Diagrammide koostamine
   • Diagrammide tüübid (joon-, tulp-, sektorgraafikud…)
   • Diagrammid mitmel lehel asuvatest andmetest
   • Mitme skaalaga diagrammid
  • Prognoosid, lahendajad
   • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek)
   • Lahendajad (Solver)
   • Stsenaariumid
  • Töö kaitsmine
   • piirangute seadmine andmete sisestamisel
   • Ridade, veergude ja valemite peitmine
   • Lahtrite ja töölehtede lukustamine
   • Failile parooli seadmine
  • Tabelite analüüs:
   • ridade, veergude külmutamine, töölehe tükeldamine
   • sorteerimine ja filtreerimine
   • vahekokkuvõtte

Moodul 2

Andmete importimine ja korrastamine (Power Query) (6,5 akadeemilist tundi)

 • Power Query töökeskkond
 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veebilehelt, Exceli- ja tekstifailist, andmebaasist, kaustast, …)
 • Andmete korrastamine 
  • Struktuuri korrastamine
  • Veergude tükeldamine ja ühendamine
  • Asendused
  • Filtrid
  • Unpivot
  • Päiste määramine
  • Andmetüüpide määramine
  • Tühjade lahtrite täitmine
 • Arvutusveeru loomine (M-funktsioonid)
 • Tingimuslaused
 • Tabelite ühendamine päringute abil (ühendamis- ja liitmispäringud)
 • Päringute värskendamine (manuaalne ja automaatne)

Kokkuvõtete ja raportite koostamine liigendtabeliga (Pivot Table) (6,5 akadeemilist tundi)

 • Millal ja milleks liigendtabelit kasutada
 • Liigendtabeli ehitus
  • Lihtsa liigendtabeli moodustamine
  • Andmete valimine
  • Väljade lisamine raportisse
  • Raporti filtri kasutamine
  • Andmete uuendamine
  • Liigendtabeli puhvri jagamine teistele liigendtabelitele
  • Liigendtabeli ümberpaigutus
 • Liigendtabeli kohandamine
  • Visuaalsed muudatused raportis
  • Kokkuvõtte-funktsiooni valik raportis (SUM; COUNT; AVERAGE; STDEV jm)
  • Vahekokkuvõtete lisamine ja eemaldamine
  • Vahekokkuvõtete arvutusvõimalused (kumulatiivsed summad, protsendid…)
  • Uued arvutusväljad ja arvutusväärtused liigendtabelis
 • Andmete kuvamine liigendtabelis
  • Väljade grupeerimine 
  • Väljade ümberpaigutus raportis 
  • Andmete sorteerimise võimalused liigendtabelis 
  • Filtreerimise võimalused liigendtabelis 
  • Liigendtabeli raporti andmete kuvamine diagrammina 
  • Tingimusliku kujundamise kasutamine liigendtabelis 
 • Eraldi paiknevate tabelite analüüs liigendtabeliga

Moodul 3

Andmeanalüüs Power BI abil (16 akadeemilist tundi)

 • Rakenduse paigaldamine, erinevad litsentsitüübid
 • Töökeskkond
 • Andmete toomine Power BI-sse Power Query päringute abil
  • Andmete korrastamine
  • Andmetüüpide määramine
  • Andmekvaliteedi kontrollimine
 • Andmemudeli loomine
  • Tabelite vahelised seosed, seosetüübid
  • Mittevajalike väljade peitmine
  • Uute mõõdete arvutamine (measures) DAX funktsioonide abil (SUM, COUNT, SUMX, CALCULATE, FILTER, ALL, SAMEPERIODLASTYEAR…)
 • Väljade kujundamine (komakohad, tuhandete eraldajad, rahasümbolid, kuupäeva näitamise võimalused)
 • Raporti loomine (visuaalide loomine töölauale)
  • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
   • Kujundamise võimalused ( skaalad, andmesildid, värvid, tekstifondid, skaala liugur…)
   • Analüüsijoonte lisamine (eesmärk, keskmine, miinimum…)
   • Mitme kategooriaga diagrammid, kategooriates liikumine
  • Geograafilise asukohaga diagrammid
   • Asukoha tüübi määramine
   • Asukoha parandamine algandmetes
   • Punktid kaardil
   • Piirkonnad
   • Tingimuslik kujundus
  • Tabelid ja maatriksid
 • Filtreerimise võimalused
  • Viilutajad
  • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
  • Sissevaated (Drill down) ja selle seadistamine
  • Visuaalide omavahelise interaktiivsuse seadistamine
 • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
 • Järjehoidjate kasutamine
 • Kuupäevatabeli loomine ja sidumine olemasoleva andmemudeliga
 • Töölaua jagamise võimalused veebikeskkonnas

Moodul 4

Andmeanalüüs Power BI abil edasijõudnutele (16 akadeemilist tundi)

 • Andmete visualiseerimine töölaual (Dashboard) Power BI Desktop abil
 • Rakenduse paigaldamine
 • Töökeskkond
 • Andmemudeli loomine
 • Võtmenäitajad (KPI) 
  • Võtmenäitajate ja kokkuvõtete arvutamine
  • Tabelid ja maatriksid
 • Graafikud
  • Dünaamilised tulp-, joon-, sektordiagrammid
  • Geograafilise asukohaga diagrammid 
   • Asukoha tüübi määramine
   • Punktid kaardil
   • Piirkonnad
 • Tabelid ja maatriksid
 • Filtreerimise võimalused – Veelgi põhjalikum!
  • Viilutajad
  • Visuaali-, lehe- ja raportifiltrid
  • Sissevaated (Drill) ja selle seadistamine
 • Kohandatud visuaalide importimine (uued diagrammid, pildid…)
 • Visualiseerimisobjektide kujundamine
  • Fondid, värvid, graafikutele objektide lisamine ja eemaldamine 
  • Skaalade seadistamine
  • Dünaamiliste joonte lisamine
 • DAX funktsioonide kasutamine
  • Uute võtmenäitajate arvutamine (tingimus-, aja-, teksti- viitamis- ja filtrifunktsioonid), näiteks: võrdlus eelmise perioodiga, YTD, erinevus keskmisest, liikuv keskmine, top5, osakaalud…)
  • Kiirmõõdikud
  • Veeru lisamine DAX funktsioonide abil
  • Tabeli lisamine DAX funktsioonide abil
  • Mõõdikute kasutamine visuaalide kujundamisel
 • Raporti disainimine (tingimuslik kujundamine, järjehoidjate kasutamine raporti kasutajaliidese loomisel, nuppude kasutamine, välja väärtuste kasutamine parameetrina…)
 • Hierarhiate ja andmegruppide loomine ja kasutamine
 • Drill Down filtreerimise seadistamine
 • Row Level Security (andmeridade vaatamise õiguste määramine)
 • Metrics (Power BI Service võimalused eesmärkide ja kriitiliste tulemuste jälgimiseks)

Raporti ja töölaua jagamise võimalused Power BI Service keskkonnas

Õppemeetodid: Õppetöös saab osaleda klassiruumi tulles või liitudes koolitusega läbi veebikeskkonna Zoom. Koolituse maht on 60 tundi sh 37 tundi praktilisi harjutusi koolituskeskkonnas.

Hindamismeetod: Praktiliste harjutuste sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemisest.

Hind sisaldab: Lõunat või kohvipausi (poole päeva puhul) koolituskeskuses.

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus.

Lektori CV

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.