Vundament tarkvarasektori tööturutrendidele vastava hariduse pakkumiseks

2021. aasta sügisel esitas ESSA projektimeeskond raporti, mis aitas tuvastada kriitilisi oskuste lünki konkreetsete tarkvararollide profiilide (nt arendajad, DevOpsi eksperdid ja teised) jaoks. Täna töötavad meie eksperdid õigete õppeprogrammide väljatöötamise kallal, et viia turuvajadused kokku hariduspakkumistega. Arvestame tänast nõudlust tarkvaraoskuste järele, kuid mis kõige tähtsam – esilekerkivaid vajadusi, et haridus- ja koolituspakkumist saaks kohandada vastavalt tööturu vajadustele.

Kiiresti muutuvas sektoris, nagu tarkvaratööstus, on asjakohasus ja õigeaegsus ülimalt tähtsad. Meie töö peab põhinema kindlatel alustel, mis pakuvad nii usaldusväärsust kui ka paindlikkust, et anda igale õppeteenuse pakkujale võimalus oma täiendada oma portfelli täitmaks lünki vajalikes oskustes.

Toetume tehnilisele spetsifikatsioonile CEN/TS 17699 „Juhised IKT erialaste õppekavade väljatöötamiseks vastavalt standardile EN 16234-1 (e-CF)”, et disainida haridusprofiilid järgmise põlvkonna tarkvararollide jaoks.

Tarkvararollidest haridusprofiilideni

ESSA projekti raames keskendutakse viiele peamisele tarkvaraga seotud rollile: arendaja, DevOpsi ekspert, lahenduste arhitekt, testimise spetsialist ja tehniline (tarkvara) spetsialist. Mõned nendest rollidest ei ole määratletavad kõikide EQF-i (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku) tasemetega. Võtame näiteks testimise spetsialisti rolli, millel ei ole seotud haridusprofiili EQF 7. tasemel (Master) ja samuti pole DevOpsi eksperdil EQF tasemel 4/5 (VET) seotud profiili.

See tähendab, et me muudame tarkvaraga seotud rollid (nende asjakohastel EQF-tasemetel) üldisteks haridusprofiilideks, mis aitavad edendada turuosaliste poolt nõutud tarkvaraoskusi.

Üldised haridusprofiilid on esimeseks sammuks konkreetsete haridusprofiilide väljatöötamisel, mis on keskendunud teatud sihtrühmadele, konkreetsetele piirkondlikele turuvajadustele või haridusasutustele. Konkreetsed haridusprofiilid võiksid olla põhjatäheks arendajatele DevOpsi oskuste täiendamise täiendõppeprogrammi väljatöötamiseks, töökohapõhiste tarkvaraoskuste täiendõppe programmide väljatöötamiseks, või IT-sektori ümberõppeprogrammide väljatöötamiseks (näiteks raamatupidajast arendajaks FinTech sektoris).

Õppekavade, -programmide ja koolituste suunas

Nii üldised kui ka spetsiifilised haridusprofiilid on osaks suuremast pildist. Üldised haridusprofiilid on seotud üldiste õppekavadega, mille sees täpsustuvad põhimõtted ja metoodika ning kus on kirjeldatud ka töökohapõhise õppe integreerimise komponendid. Ja see juhib konkreetsetel haridusprofiilidel põhinevate konkreetsete õppekavade väljatöötamist.

Tähtis on pidada meeles, et need spetsiifilised õppekavad töötatakse välja konkreetsete õpikeskkondade jaoks, mis võtavad arvesse õppijate erivajadusi – näiteks täiskohaga üliõpilane või täistööajaga töötaja, kellel on näiteks väga erinevad vajadused. Täies mahus info meie lähenemisviiside kohta leiate ESSA tarkvaraoskuste strateegiast.

Mais esitab ESSA projektimeeskond nii üld- kui spetsiifilised haridusprofiilid arendaja, DevOpsi eksperdi, lahenduste arhitekti, testimise spetsialisti ja tehnilise (tarkvara) spetsialisti rollide jaoks. Hiljem sel aastal töötame välja õppekavad, programmid ja koolitused hoogustamaks täiend- ja ümberõpet suure nõudlusega tarkvararollidesse üle Euroopa.

Samuti töötatakse välja akrediteerimisstandardid ja sertifitseerimisraamistik, mis tagavad konkreetsete õppekavade võrreldavuse. Need on aluseks tarkvaraturu vajadustele vastavate programmide ja koolituste loomisele ja pakkumisele, mis on üle Euroopa laialdaselt tunnustatud.

Rohkem infot ESSA haridusprofiilide kohta leiab siit: Future-proof Software Skills in a Fast-Changing Industry

Kuidas vastata tarkvaraprofessionaalide puudusele hariduse ja ümberõppega?

Me peame vastama tööturu nõudlusele tarkvaraprofessionaalide järele. 45% organisatsioonidest hindab, et nad vajavad järgmise viie aasta jooksul rohkem arendajaid, kuid nende järele on juba praegu väga suur nõudlus. See analüüs kehtib ka muude tarkvararollide puhul, nagu DevOpsi eksperdid ja tehnilised tarkvaraspetsialistid.

Kui me ei suuda praegusele nõudlusele vastata, siis suure tõenäosusega muutub defitsiit aina kriitilisemaks. Seega on küsimus: kuidas saaksime seda vältida? Nüüd on aeg tegutseda.

ESSA „Euroopa tarkvaraoskuste strateegia” esitab vaatenurki, ekspertide soovitusi ja tegevuskavasid oskuste omandamise ja nende täiendamise ning inimeste tarkvararollidesse ümberõpetamise kohta. See seisneb inimeste varustamises õigete oskuste kogumiga, aga ka praeguste organisatsioonide ning haridus- ja koolitusasutuste murekohtade, eelkõige täiendõppe alase ajapuuduse kõrvaldamises.

 

Mida organisatsioonid vajavad, tõesti väga vajavad

ESSA üheaastane uuring „Euroopa kõige vajalikumad tarkvararollid ja -oskused” paljastas organisatsioonide tänased ja tulevased vajadused tarkvaraoskuste vallas. See annab meile ka teada, millist tüüpi tarkvaraspetsialiste ettevõtted otsivad.

Enam kui 70% organisatsioonidest hindasid, et üks peamisi väljakutseid oskuste täiendamise ja ümberõppe osas on see, et tarkvaraspetsialistidel napib koolitusteks aega. Ettevõttetel on vajalik eraldada töötajatele aeg täiendõppeks ning kaasata nad erinevatesse töövoogudesse. Ettevõte Zemanta näitab oma juhtumiuuringus meile, kuidas nad oma töötajate oskusi kultiveerivad ja noori IKT-talente ligi tõmbavad, korraldades suvekoole ja kohandades oma kogenud töötajate töögraafikuid.

2021. aasta ESSA Euroopa kõige vajalikumate tarkvararollide ja oskuste aruanne „Täiendõppest mahajäämuse põhjused”

Kokkuvõttes vajavad tarkvararollides töötavad inimesed paindlikumaid õppimisvõimalusi, sest nad ei saa endale lubada tervet nädalat või kuud oma töökohustustest eemal veeta. Seetõttu tutvustame ESSA projekti raames hariduse ja koolituse õppekavades iseseisva tempoga koolitusi. Võimalusel kasutatakse üksikisikute koormuse vähendamiseks ka mikroõpet, kus teadmiste omandamine on kergendatud koolituse väikesteks osadeks jagamisega.

Kuidas meie strateegiat kasutatakse?

Strateegia annab teavet õppe- ja koolituskontseptsioonide ja -meetodite kohta, mida kasutatakse tööturule nõudmistele vastavate kutseharidusasutuste (VET) õppekavade ja programmide koostamiseks, mis on vajalikud üksikisikute oskuste täiendamise ja ümberõppimise jaoks suure nõudlusega tarkvararollide täitmiseks.

Strateegiat kasutatakse haridusprofiilide koostamiseks koos seotud oskuste, ümber- või kvalifikatsiooni tõstmise õppimisviisidega. See muudab üksikisikute, organisatsioonide ja õppeteenuste pakkujate jaoks lihtsaks koolitada konkreetseid suure nõudlusega tarkvararolle ja kõrvaldada kahtlused, et milline haridusprogramm sobib tänapäeva turu ootustele.

Strateegia saab inspiratsiooni reaalsetest heade tavade näidetest ettevõtetes ja koolitusettevõtetest, kes on tarkvarasektori vahetutele väljakutsetele vastamiseks integreerinud uusi õppe- ja koolitusprotsesse ja -viise, nagu mängulisus või töökohapõhine õpe. See võib suunata ka teie tööd muudatuste tegemisel ja väljakutsetele vastamisel.

Loomulikult peavad inimesed lisaks õppimiskogemusele omandama ka kvalifikatsiooni ja sertifikaadid. Seetõttu töötame ka selliste pädevuste kinnitamisega nagu mikrosertifikaadid ja digitaalsed märgised. Teisisõnu midagi kaasaskantavat, mis pakub hariduses suuremat paindlikkust.

Samm-sammuline lähenemine oskustele, oskuste tõstmisele ja ümberõppele

Antud strateegia on aluseks edasisele tööle haridusprofiilide, kutsehariduse ja täiendõppe õppekavade ja programmide ning sertifitseerimis- ja kvalifikatsiooniraamistike kallal, mis töötatakse täielikult välja 2022. aasta jooksul. See on alles algus millelegi suuremale, mis annab teile juhiseid ja kasutusvalmis materjalid, et oskusi omandada, täiendada ja ümber õpetada inimesi kõige vajalikumateks tarkvararollideks.

Milliseid tarkvaraalaseid rolle ja oskusi Euroopa tegelikult vajab?

Täna on arendaja Euroopa tarkvarasektori üks kõige enim täitmist vajav ametikoht ja see trend näib üha süvenevat. Tulevikuettevõtted vajavad enda ridadesse töötajaid, kellel on hea arusaam ka ettevõtte äritegevusest. Seetõttu on vajalik pehmed oskused ja äriteadmised ühendada tehniliste oskustega, et oskaksime teadlikumalt inimesi tarkvararollide jaoks koolitada ja ettevõtetel oleks parem arusaam, kuidas tarkvaraalaseid võimalusi enda jaoks tööle panna.

Arendaja ametikoht on kõige populaarsem tarkvara sektoris

Maailma Majandusfoorum avaldas 2020. aastal aruande, kus tõi välja 20 ametikohta, mille puhul nõudlus aina kasvab. Suurem osa nendest töökohtadest on seotud IKT-sektoriga ja arendajad hoiavad kindlat 10. positsiooni. Lisaks kinnitavad seda ka uuringud, kus 45% ettevõtetest prognoosivad, et nad vajavad järgmise viie aasta jooksul uusi arendajaid.

ESSA projekti konsortsium on välja andnud raporti, mis uurib teemat sügavuti ja määratleb ära kõige nõutumad oskused tarkvara valdkonnas.

On selge, et programmeerimine on enim nõutud oskus ning Java, Javascript, SQL, HTML, PHP, C++, C# ja Python on kõige vajalikumad programmeerimiskeeled. Selles juures on aga väga oluline, et programmeerijatel oleksid olemas tugevad alusteadmised programmeerimise põhimõtetest, et neil oleks võime kiiresti ja hõlpsalt uute keeltega kohaneda.

Pehmed ametialased oskused on võti

Maailma Majandusfoorumi (2020) prognoose vaadates saame kinnitada ja tungivalt soovitada arendajatel tähelepanu pöörata ning investeerida enda mittetehnilistesse (n.ö pehmetesse) oskustesse. Nendest võib välja tuua näiteks sotsiaalsed ja suhtlemisoskused, kriitiline mõtlemine ja analüüs, enesejuhtimine, meeskonnatöö.

Eelnevalt välja toodud pehmeid oskusi on keeruline omandada vaid teoreetiliste teadmistele põhinedes. Seetõttu on oluline õppe- ja koolituskavadesse ja programmidesse süsteemselt kaasata reaalelul põhinevaid projekte.

Meie raporti tulemuste põhjal võib väita, et infoturbe haldus, agiilne projektijuhtimine ja tarkvaraarenduse elutsükli mõistmine on tarkvaraarendajatele vajalikud oskused ning ärioskustega arendajad on need, keda ettevõtted enda ridadesse otsivad. Nii praegu kui ka kindlasti tulevikus.

Rohkem infot olulisimate tänaste ning tulevaste tarkvaraalaste trendide ja -oskuste kohta leiad 2021. oktoobris ESSA projekti raames välja antud tarkvaraoskuste raportist: https://www.softwareskills.eu/library/needs-analysis-report-2021/

Rahvusvaheline koostööprojekt ESSA aitab välja töötada uue lähenemise tarkavara-arenduse õppele

Viimastel aastatel on digioskused muutunud üle Euroopa asuvate suurettevõtete jaoks üha olulisemaks ning lähituleviku tööjõuvajadusi arvestades on IKT-spetsialistide järele üha kasvav nõudlus. Euroopa Liidus on selgelt näha suurt lõhet ettevõtete vajaduste ja tööjõuturul pakutava vahel. Eriti teravalt saab välja tuua olukorra tarkavarateenuste spetsialistide ametikohtade täitmise juures.

Möödunud aasta detsembri alguses ellu kutsutud Euroopa tarkvaraalaste oskuste arendamise projekt ESSA soovib toetada Euroopa Liidu tarkvarasektorit. Eesmärk on luua kindel haridusalane raamistik, et koolitada tööjõuturu vajadustele vastavate teadmiste ja oskustega tarkvaraarendajaid.

Milliseid rolle, pädevusi ja oskusi me vajame?

  • Euroopa tarkvaraoskuste strateegia, mis põhineb turule suunatud vajaduste analüüsil. Selle põhjal on võimalik määrata ära konkreetsed lüngad tarkvaraalastes oskustes ja leida meetmed nende täitmiseks.
  • Kutsehariduskoolide ja koolitusprogrammide õppekavad ja kursusematerjalid, mis põhinevad praktilistel tarkvaraarenduse oskuste vajadustel.
  • Tarkvaraarendajate kogukonna loomine, mis võimaldab IKT-spetsialistidel omavahel jagada teadmisi, arusaamu ning tõsta teenuse kvaliteeti.

 

Euroopa Liidu tarkvaraarendajate tööjõuturu täiend- ja ümberõpe on võtmetähtsusega, et tulla toime digiajastu praeguste ja tulevaste väljakutsetega.

ESSA projekti tegemistega saad end kursis hoida ka sotsiaalmeedias – LinkedIn ja Twitter.

Samuti leiad rohkem infot projekti kodulehelt kodulehelt: https://www.softwareskills.eu