Sisekoolitus – vajadustepõhine, paindlik ja soodne

BCS Koolitus pakub sisekoolitusi erinevates IT-ga seonduvates koolitusvaldkondades nii IT-kasutajatele kui spetsialistide. Eriti nõutud on sisekoolitused juhul, kui organisatsioonis on ette näha või on juba aset leidnud töökorralduslikud muudatused või on toimumas muutused kasutuselolevas infosüsteemis. Lisaks pakume mitmeid juhtimisvaldkonda puudutavaid sisekoolitusi. Need annavad hea võimaluse sisekoolitaja juhendamisel ja oma meeskonnaga arutades leida organisatsioonile kõige sobivamad IT-ga seonduvad lahendused ja meetodid tulemusteni jõudmiseks.

Miks eelistada sisekoolitust?

 • Sisekoolitus annab võimaluse tellida just oma organisatsioonile vajalik koolitus selleks kõige sobivamal ajal ja meetodil.
 • Sisekoolitus on kõige kliendikesksem koolitusvorm, mille kaudu saab tulemuslikult tõsta personali teadmisi ja arendada oskusi vajadustest lähtuvale tasemele ning  sõlmida kokkuleppeid nn heade töökorraldustavade juurutamiseks organisatsioonis.
 • Sisekoolitus võimaldab kokku hoida ressurssi, paremini planeerida personali arengut ning tõsta informeeritust ja motivatsiooni.
 • Sisekoolituse korral on koolitajal/konsultandil täita väga oluline roll. Lisaks teadmiste ja oskuste arendamisele suunab sisekoolitaja ka personali arusaamu ja hoiakuid lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest. 

BCS Koolitus on valmis sisekoolitusi korraldama nii oma Koolituskeskuses kui organisastsioonis kohapeal või mõnes seminari teenust pakkuvas asukohas. Vastavalt vajadusele saame kaasa võtta koolituseks vajaliku IT taristu – sülearvutid, data projektori, WiFi võrgu loomiseks vajalikud seadmed jm.

BCS Koolitusest saate tellida ka vene ja inglise keelseid sisekoolitusi.

Küsige sisekoolituste kohta lisainfot, koos leiame Teie ettevõttele personali koolitamiseks sobivaima lahenduse

Kontakt: Kaie Küünal
e-post: kool@bcs.ee
telefon: 6806880

Sisekoolituse planeerimine

Saavutamaks parimat tulemust, soovitame sisekoolituse planeerimisel järgida nelja etappi.

I etapp – Vajaduste täpsustamine

 • Moodustame ühise töörühma Tellija ja BCS Koolituse esindajatest
 • BCS Koolituse koolitaja/konsultant tutvub Tellija koolituse läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooniga, vajadusel intervjueerib Tellija esindajaid ja/või olemasolevaid peakasutajaid.
 • Kohtumiste käigus kaardistame probleemid ja täpsustame oodatavad koolituse eesmärgid
 • BCS Koolitus esitab kirjaliku pakkumise koos koolitusteemade täpsema kirjeldusega.

II etapp - Ettevalmistus

 • Soovitame enne arvutikoolitust testida koolitatavate arvutikasutamise oskuste taset
 • Täpsustame koolituse toimumise asukoha ja ajad
 • Lepime kokku koolituse läbiviimise metoodikas: teooria osakaal, arutelude teemad ja maht, rühmatööd, praktilised harjutused, kodutööd jmt.

III etapp – Tulemuslik koolitus

 • Koolitusmaterjalide kohaldamine lähtuvalt Tellija vajadustest
 • Koolituste läbiviimine
 • Tunnistused koolitatutele koos läbitud teemade loeteluga.

IV etapp – Koolitustulemuse kinnistamine

 • Soovitame koolitusjärgseid õpitut kinnistavaid harjutusülesandeid ühes lektoripoolsete järelkommentaaridega lahendustele.
 • Konsultatsioon vastavalt vajadusele
 • Koolitusjärgselt esitab lektor/konsultant Tellijale kokkuvõtte koos ettepanekute ja soovitustega edasiseks.
Sulge