Lõppenud projektid

BCS Koolitusel on Eesti koolitusettevõtete hulgas suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. BCS Koolitus on juhtinud kümneid koolitusprojekte mitme tuhande koolitatavaga igal aastal. Siin on ülevaade teoks tehtud koolitusprojektidest ning BCS Koolituse rollist nende elluviimisel.

Targa e-kontori töö korraldamise oskus eeliseks tööturul

Projekti sisu: Projekti eesmärk on anda vähemalt 1,5 aastat kuni 7-aastase lapsega kodus olnud vanematele teadmised infotöötaja-sekretäri töö põhiülesannetest läbi IKT fookuse ning valmistada projektis osalenud ette tööturule sisenemiseks. Koolituse jooksul saadakse teadmisi teeninduskultuurist, seadusandlusest, teabevahetusest ja sotsiaalmeediast, projektijuhtimisest, personalitööst ning info- ja dokumendihaldusest. Lisaks saadakse koolituse käigus põhjalikud teadmised ja oskused arvutikasutamisest ja enamlevinud kontoritarkvaradest. Koolituse lõpus toimub spetsialiseerumine kas personalitöö või dokumendihalduse valdkonnas. Võimalik on omandada rahvusvaheliselt tunnustatud arvutikasutuse oskuse ECDL sertifikaat. Projektist osalejaid toetab tugisüsteem - karjäärinõustamine ja tööklubid, mis aitavad õppe järel leida omale töökoha. Kokku saab projektis osaleda 135 inimest. Koolitusprojekti info
Roll: projektijuhtimine, koolituste ja tugitegevuste läbiviimine, õppematerjalide koostamine
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga, Eesti Personalitöö Arendamise Ühinguga ja Eesti Kaubandus - Tööstuskojaga, seda rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2013-2015

E-turunduse oskused konkurentsieeliseks

Projekti sisu: Projekti eesmärgiks on pakkuda  16-24-aastaste noorte ja vähemalt 1,5 aastat kuni 7-aastase lapsega kodus olnud vanemate läbi praktilise klassiõppe ja tööpraktika turundusalaseid teadmisi ja oskusi selleks et edukalt  sama valdkonna inimestega tööturul konkureerida. Koolituse raames tutvustatakse osalejatele turundusterminoloogiat ja põhiliste turundusmehhanismide toimimist organisatsioonis, antakse ülevaade veebiturunduse põhimõtetest, sotsiaalmeedia erinevatest keskkondadest ja e-turunduse vahenditest ning võimalustest; teeninduse ja müügi loengutes saadakse teadmised ja ülevaade erinevatest müügistrateegiatest, müügiläbirääkimiste etappidest ja kliendikeskse suhtlemise põhimõtetest. Koolitusel osalejad saavad lisaks põhjalikud teadmised ja oskused arvutikasutamisest ning enamlevinud kontori tarkvarast. Võimalik on omandada rahvusvaheliselt tunnustatud arvutikasutuse oskuse ECDL sertifikaat. Projektist osalejaid toetab tugisüsteem - karjäärinõustamine ja tööklubid, mis aitavad õppe järel leida omale töökoha. Kokku saab projektis osaleda 135 inimest. Koolitusprojekti info
Roll: projektijuhtimine, koolituste ja tugitegevuste läbiviimine, õppematerjalide koostamine
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga, Eesti Personalitöö Arendamise Ühinguga ja Eesti Kaubandus - Tööstuskojaga, seda rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2013-2015

IT spetsialistiks koolitamise projekt noortele ja lapsevanematele

Projekti sisu: Projekti "IT valdkonna kutsetunnistusega tööle“ eesmärk oli arendada töötute 16-24-aastaste noorte ja vähemalt 1,5 aastat kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud lapsevanemate teadmisi ja oskusi ning anda neile IT nooremspetsialisti pädevused. Oli kolm erinevat kursust, mille vahel oli võimalik valida: IT projektijuhi, tarkvaraarendaja ja IT süsteemide spetsialisti koolitus. Iga kursuse klassiõppe maht oli 216 tundi. Klassikoolituse eel ja järel läbisid osalejad praktilise õppe IT ettevõttes. Projektist osavõtnuid toetas kompleksne tugisüsteem - osalejate tugiisik, karjäärinõustamine ja tööklubid, mis aitas osalejatel leida omale töökoha ja saada tööle. Õpe, kutseeksam ja projektis võimaldatud tugiteenused olid kursuslaste jaoks tasuta. Projekti sobivate huviliste suure hulga tõttu osales projektis algselt planeeritud 135 inimese asemel 140 inimest. IT spetsialistiks koolitamise projekti info ...
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate meeskonna ja projektis osalejate tugisüsteemi moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide koostamine, projekti osalejate otsimine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös Eesti Töötukassaga, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga ja SA-ga Kutsekoda, seda rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2013-2015

Tark e-riik 2014

Projekti sisu: Projekti eesmärk oli tõsta eri elualade spetsialistide teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest ning nende toimimise alustest, protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest. Projekti raames toimusid Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel ja koostöös erinevate partneritega nii avaliku kui erasektori töötajatele osalejate jaoks tasuta koolitused, seminarid ja teabepäevad. Näiteks toimusid koolitused nn elutähtsat teenust osutavatele spetsialistidele ning edendati riigiportaali eesti.ee toimetajate, e-teenuse arendajate ja turvaspetsialistide koostööd, samuti jagati teadmisi andmekogude pidajatele. Jätkusid ka infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE rakendamise koolitused. Täpsem info...
Roll:
Projektijuhtimine, koolituste ja projekti tugitegevuste korraldamine ning läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti tellija oli Riigi Infosüsteemi Amet ja seda rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. 
Aasta: 2014

"Teater internetist" - noorte turvateadlikkuse tõstmine infoühiskonnas toimetulekuks

Projekti sisu: Projekti „Teater internetist“ eesmärk oli teatrietenduste ja sellega kaasneva  teavitustegevuse kaudu aidata kaasa sellele, et noortest kujuneksid teadlikumad Interneti kasutajad, kes tunnevad ära võimalikud ohuolukorrad ja oskavad neid vältida. Etendust vaatasid eelkõige õpilased vanuses 12-16 eluaastat. Teavitustegevusega juhiti internetiohutuse olulisusele laiema avalikkuse tähelepanu. Teema avamiseks valisime sellise viisi, et rääkisime internetiohtudest teatri kaudu. Ka näidendi sünnilugu on ainulaadne – ainese kogusime noortelt foorumteatri etenduste kaudu, kus noored rääkisid, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Kogutud materjali põhjal valmis noorsoolavastus “Netis sündinud” ning seda etendati 30 korda Eesti eri paigus. Etendused olid  vaatajate jaoks tasuta. Lisaks lavastusele valmisid temaatilised videoklipid. Lavastuse ja veebiturvalisuse üle sai mõtteid vahetada Facebookis. Lavastus „Netis sündinud“ salvestati ja seda näidati Eesti TV-s. Projekti info ja materjalid...
Roll:
Projektijuhtimine
Tellija/partner/rahastaja: Projekti „Teater Internetist“ kutsus ellu Vaata Maailma Sihtasutus. Projekti toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Swedbank, Baltic Computer Systems, Lastekaitse Liit ning Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitseinikud.
Aasta: 2013-2014

Ettevõtluskoolitusprojekt 50-74-aastastele

Projekti sisu: Projekti eesmärk on kaasata mittetöötavad 50-74 aastased inimesed elukestvasse õppesse ja suurendada nende tegutsemisaktiivsust ja algatusjulgust läbi majandus- ja ettevõtlusalase õppe. 5 nädalase (200 ak tundi) intensiivõppe käigus saavad koolituse läbinud teadmised ja oskused äriplaani elluviimiseks. Lisaks äritegevuseks vajalike ainete nagu ettevõtlus, turundus, finantsid, juhtimine, tootearendus läbimisele, saadakse ka head arvutialased teadmised ning oskused. Õppe järgselt on koolitusel osalejatel võimalik arendada ettevõtlusteadmisi veelgi Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koolitus-seminaridel. Kokku saab projektis osaleda 120 inimest. Ettevõtluskoolituse info...
Roll: Projektijuhtimine, koolituste ja äriklubide läbiviimine, õppematerjalide koostamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga, Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutusega. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2012-2013

IT spetsialistiks koolitamise projekt noortele

Projekti sisu: Projekti "Tööle IT spetsialistiks – kutsetunnistus läbi praktilise väljaõppe“ eesmärk oli tõsta töötute 16-24-aastaste noorte teadmisi ja oskusi, andes neile IT nooremspetsialisti pädevused. Oli kaks erinevat kursust, mille vahel sai iga projektis osaleja valida: IT süsteemide spetsialisti ja tarkvaraarendaja koolitus. Mõlema kursuse klassiõppe maht oli 216 tundi. Klassitundide lõpus hinnati osalenute teadmisi vastava kutseeksami abil. Klassikoolituse eel ja järel läbisid osalejad praktilise õppe IT ettevõttes. Projektist osavõtnuid toetas kompleksne tugisüsteem - osalejate tugiisik, karjäärinõustamine ja tööklubid, mis aitas osalejatel leida omale töökoha ja saada tööle. Õpe, kutseeksam ja projektis võimaldatud tugiteenused olid kursuslaste jaoks tasuta. Projekti sobivate huviliste suure hulga tõttu osales projektis algselt planeeritud 135 inimese asemel 138 inimest. IT spetsialistiks koolitamise projekti info ...
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate meeskonna ja projektis osalejate tugisüsteemi moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide koostamine, projekti osalejate otsimine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt viidi ellu koostöös Eesti Töötukassaga ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga, seda rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2012-2013

Veebistuudiumi koolitusprojekt

Projekti sisu: Veebistuudiumi projekt oli üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes veebiarenduse ja -disaini baasõppe käivitamise ning sisulise toetamise haridusprogramm. Selle raames korraldati õpetajatele veebirakenduste arendamise ja disainimise koolitusi, kus osales ka kõrgkoolide õppejõude. Projekti käigus loodi eestikeelsed õppematerjalid, mis olid kõigile tasuta kättesaadavad. Vastava väljaõppe läbis ligi 140 õpetajat ja õppejõudu, tänu kellele osales programmi kursustel rohkem kui 2500 õppurit üle Eesti. 2012.aastal algas projektil uus alaprogramm – M-Stuudium, mille koolitused õppuritele toimusid koolides 2012/2013. õppeaastal.
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine ja juhtimine, õppematerjalide koostamine, õpetajakoolituste korraldamine ja neil koolitamine, projekti tugitegevuste läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Microsoft Eesti ja BCS Koolituse ühine haridusprogramm.
Aasta: 2006-2013

"See on turvaline IT"

 Projekti sisu: Projekt "See on turvaline IT" keskendus noorte ja nendega tegelevate inimeste turvateadlikkuse tõstmisele Interneti kasutamisel ja infoühiskonnas orienteerumisel.
Projekti raames:

  • korraldati Eesti erinevates piirkondades 6 Interneti turvalisuse teemalist konverentsi kõigile, kes oma töös tegelevad noortega;
  • koostati nii eesti- kui ka venekeelsed juhendmaterjalid õpetajatele ja noorsootöötajatele noorte toetamiseks ning juhendamiseks, et ennetada interneti asjatundmatust kasutamisest tulenevaid riske ja ohte;
  • koostatati noortele nii eesti- kui venekeelsed praktiliste näidetega illustreeritud interaktiivsed õppematerjalid koos teadmisi kontrollivate testidega, mis arendavad ja kinnistavad noorte turvateadlikku käitumist ja infoühiskonna võimaluste kasutamist internetis.

Projekt oli suunatud noortele ja noortega tegelevatele inimestele (õpetajad, noorsootöötajad, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, lapsevanemad jne).
Projekti info ja materjalid...
Roll: Projektijuhtimine, konverentside korraldamine, õppematerjalide koostamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tellimusel. Projekti tegevuste elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Aasta: 2011-2013

Klienditeeninduskoolituse projekt

Projekti sisu: Projekt "Eduka teeninduse ja müügi oskused aitavad tööle“ võimaldas pikaajalistel töötutel läbida klienditeenindaja ja müüja koolituse ning pakkus neile töölerakendumiseks vajalikku tuge. Koolitusel õpiti: klientidega eesmärgipäraselt suhtlema, kliente teenindama ja müüki teostama erinevate kanalite kaudu, esitlema tooteid ja teenuseid, meeskonnas töötama, toime tulema pingelistes olukordades, kasutama IT-vahendeid, suhtlema tööalaselt vene ja inglise keeles, seadma omale tööalaseid eesmärke, orienteeruma tööturul, tööd otsima ja tööle kandideerima. Koolituse kestuseks oli 200 tundi. Õpe oli osalejatele tasuta. Kursuse jooksul oli võimalik osaleda tööklubides ja õppe järel läbida erialane tööpraktika ettevõttes. Projektis osales 120 inimest. Klienditeeninduskoolituse projekti info…
Roll
: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine ja juhtimine, õppematerjalide koostamine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja:
Projekt toimus koostöös Eesti Töötukassaga ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, seda rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2011-2013

Tark e-kontor - IKT fookusega infotöötaja-sekretär

Projekti sisu: Projekti eesmärk oli tõsta pikaajaliste töötute teadmisi ja oskusi, motivatsiooni ning enesekindlust läbi kaasaegsete IKT fookusega infotöötaja-sekretäri väljaõppe, praktika ja personaalsete tugiteenuste. Õppe teemad: isiksusejuhtimine, seadusandlus, teeninduskultuur, avalikud suhted, IKT rakenduste efektiivne ja turvaline kasutamine sekretäritöös, infohaldus, personalitöö, dokumendihaldus. Peale 4-nädalast praktilist õpet said koolitusel osalejad vastavalt soovile veel süvendatult teadmisi personalitöö ning info-ja dokumendihalduse valdkonnas. Koolituse maht oli 160 tundi. Projekti raames koostati koolituskava, -metoodika ja -materjalid, samuti käivitati tugitegevused toetamaks kursuslaste ettevõtlusega alustamist. Projekti läbis 150 inimest. Sekretär-infotöötaja koolituse info...
Roll: Projektijuhtimine, koolituste ja äriklubide läbiviimine, õppematerjalide koostamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös Eesti Töötukassaga ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2011-2013

„Tark e-riik“ koolitusprojekt 2012/2013

Projekti sisu: Riigi Infosüsteemide Ameti tellimusel koostöös erinevate partneritega toimusid tasuta koolitused, seminarid ja teabepäevad nii avaliku kui erasektori töötajatele. Projekti eesmärk oli tõsta eri elualade spetsialistide teadlikkust pidevalt arenevatest info- ja sidesüsteemidest, nende toimimisalustest ja -protsessidest, kasutusvõimalustest, turvariskidest ja kaitsemeetmetest. 2012 aastal oodatakse osalema kokku ligi 1450 osalejat. Täpsem info...  
Roll: Projektijuhtimine, koolituste ja tugitegevuste läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti tellija Riigi Infosüsteemi Amet, projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Ettevõtluskoolituse projekt

Projekti sisu: Projekti "Ettevõtlusteadlikkuse, -võimekuse ja -valmiduse kasvatamine töötute hulgas“ eesmärk oli tõsta töötute inimeste konkurentsivõimet läbi ettevõtlusõppe ja ettevõtlusalase nõustamise. Õppe teemad: isiksusejuhtimine, ettevõtluse alused ja turundus, finantside juhtimine, äriplaani koostamine, IT-vahendite kasutamine ettevõttes (sh arvutikasutamise baasõpe). Koolituse maht oli 160 tundi. Õpe oli osalejatele tasuta. Projekti ettevõtluskoolituse läbis 600 inimest. Ettevõtluskoolituse projekti info...
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine ja juhtimine, õppematerjalide koostamine, koolituste korraldamine, koolitamine, äriklubide korraldamine ja läbiviimine, äriplaanide konsulteerimine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös Eesti Töötukassaga, seda rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2010-2012

Vabatarkvara kasutamise edendamine Balti riikides

Projekti sisu: Kolme Balti riigi organisatsioonide koostööprojekt. Projekti raames loodi vabatarkvaral baseeruvad ECDL moodulite I-VII testide küsimused, õppematerjalid ja e-õppematerjalid. Lisaks loodi nii õppematerjalid kui e-õppematerjalid teemadel Gimp ja Moodle. Koolitusmaterjalid valmisid eesti, läti, leedu ja inglise keeles ning nende alusel viidi kõigis Balti riikides läbi koolitused.
Roll: ECDL õppekava baasil vabatarkvaral baseeruvate testide loomine. Õppematerjalide kohaldamine eesti keelde. Õppe läbiviimine teemadel ECDL, Gimp ja Moodle. Tellija/partner/rahastaja: Projekti rahastati Leonardo Da Vinci programmist.
Aasta: 2010-2012

Koolijuhtide koolitused

Projekti sisu: Projekti raames toimusid IT strateegilise juhtimise koolitused üldhariduskoolide juhtkondadele ja valmisid vastavad õppematerjalid. 7 aasta jooksul viidi läbi ligi 40 kahepäevast koolitust üle kogu Eesti, millel osales kokku rohkem kui 600 koolide juhtkonna liiget. Koolitused olid osalejatele tasuta.
Roll: Projektijuhtimine, õppematerjalide loomine, koolituste korraldamine, koolitamine, koolituste modereerimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Tiigrihüppe SA tellimisel, seda rahastati EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.
Aasta: 2005-2012

TARK e-riik 2011/2012

Projekti sisu: Toimus 76 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest värskeimat infot ja praktilisi kogemusi. Üritused olid osalejatele tasuta. Õpe on suunatud nn elutähtsate teenuste osutajate esindajatele, andmekogude pidajatele, avaliku sektori dokumendihalduritele, raamatupidajatele, juristidele, IT spetsialistidele, eraettevõtjatest IT arendajatele. Täpsem info...
Roll: Projektijuhtimine, koolitusürituste korraldamine ja läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel ning seda rahastati EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.
Aasta: 2011

TESTER - uus testimiskeskkond

Projekti sisu: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooniosaku abil arendati koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse ekspertidega välja veebikeskkond TESTER - rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel baseeruv innovaatiline lahendus veebipõhiseks teadmiste hindamiseks. TESTER on sobiv ka IT spetsialistitaseme kutseeksamite läbiviimiseks.
Roll
: Projektijuhtimine, vajaduse kaardistamine ja analüüsimine, lähteülesande koostamine, tarkvara testimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Aasta
: 2011

E-õppematerjalide loomine internetiturvalisuse teemadel

Projekti sisu: Projekti raames loodi eelkõige kutseõppes kasutamiseks ECDL-i internetiturvalisuse mooduli õppekavale tuginev e-õppe kursus kogumahuga kaks õppenädalat. E-kursus loodi nii eesti kui vene keeles.
Roll: Projektijuhtimine, e-õppe kursuse loomine.
Tellija/partner/rahastaja: E-kursus valmis Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse tellimusel ja seda toetas rahaliselt Euroopa Liit.
Aasta: 2011

IT valdkonna kutseõpetajate erialane koolitus

Projekti sisu: Projekti raames toimusid IKT-alased koolitused kutseõpetajatele. Projekti eesmärk oli tõsta kutseõpetajate erialast ettevalmistust. Koolitustel osales kokku üle 400 kutseõpetaja. Lisaks koolituste läbiviimisele loodi ka vastavad õppematerjalid. Koolituse kogumaht oli üle 200 tunni. Koolitusvaldkonnad ulatusid infosüsteemide haldusest ja tarkvaraarendusest erinevatel platvormidel kuni IT juhtimiseni.
Roll: Projektijuhtimine, õppematerjalide koostamine, koolituste läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti toimus Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse tellimisel ja seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.
Aasta: 2009-2011

IT arendusprojekt tööstusettevõttes

Projekti sisu: Kokku toimus 12 kahepäevast koolitust 200-le osalejale. Koolituse käigus said tootmisettevõtete juhid IT rakenduste tellijale vajalikud teadmised projektide ressursside planeerimiseks nii aja, raha kui vajalike tegevuste osas, et tagada vajadustest lähtuva IT tarkvara edukas juurutamine. Projekti käigus valmisid õppematerjalid ning IT arendusprojekti tellimise lähteülesande struktuur. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles.
Roll: Projektijuhtimine, koolituste korrldamine ja läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel ning seda kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.
Aasta: 2010-2011

Usaldusisiku veebikoolitus

Projekti sisu: Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ametiühingu usaldusisiku veebipõhiseks väljaõppeks. BCS Koolituse poolt loodi projekti raames veebiõppeks sobiva disaini ja funktsionaalsusega e-õppekeskkond. Projekti käigus koostati usaldusisikute väljaõppe jaoks nii eesti- kui venekeelsed visualiseeritud e-õppematerjalid, mis koosnevad audiotekstiga varustatud slaidimaterjalidest, testidest ja dokumendinäidistest. Usaldusisiku veebikoolitus ...
Roll: Veebiõppekeskkonna loomine ja e-õppematerjalide koostamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti toimus koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga ja seda rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ning BCS Koolitus.
Aasta: 2010-2011

Spetsiaaltarkvara WinCabas koolitused

Projekti sisu: WinCabas on sõiduautode ja väikeveokite remondikalkulatsioonide koostamiseks mõeldud tarkvara. Projekti raames toimus kõigepealt osade spetsialistide, kes tegelevad autode remondikalkulatsioonidega, väljaõpe sertifitseeritud koolitajaks järgmistel teemadel: tarkvara WinCabas kasutamine, elektroonilise töökorralduse juurutamine, täiskasvanutele õppe läbiviimise metoodika. Sertifitseeritud koolitajad viisid väljaõppe järel praktilise tarkvara WinCabas ja elektroonilise töökorralduse kursuse läbi kokku ligi 400-le liikluskindlustusfirmade ja remondiettevõtete projektijuhile ning töödejuhatajale.
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate koolitamine, koolituste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti toimus Eesti Liikluskindlustuse Fondi tellimusel.
Aasta: 2008-2011

E-aruandluskeskkonna seminarid

Projekti sisu: Toimus kuus seminari, osalejate koguarvuga 1 800. Seminaride käigus anti ülevaade olulistest küsimustest ja probleemidest, mis on seotud e-aruandluskeskkonnaga. Seminarid olid suunatud finantstöötajatele, raamatupidajatele ja juhtidele. Seminarid toimusidn eesti keeles venekeelse sünkroontõlkega. E-aruandluskeskonna seminaride info...
Roll: Projektijuhtimine, seminaride läbiviimine, ürituste modereerimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekti toimus Registrite ja Infosüsteemide Keskuse tellimusel, rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Aasta: 2011

E-kursuste loomine IT spetsialistidele EUCIP teemadel

Projekti sisu: EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide sertifitseerimisprogramm. Projekti raames loodi EUCIP õppekavale vastavad moodulite A - juhtimise valdkond (Plan), B - arenduse valdkond (Build) ja C - halduse valdkond (Operate) eesti- ja venekeelsed e-kursused. Õppematerjalid on mõeldud infotehnoloogia spetsialisti kutseeksamiks valmistumiseks ja sobivad iseseisvaks õppimiseks. Õppurite aktiviseerimiseks sisaldavad e-kursused enesekontrolli vahendeid, mis aitavad materjali paremini omandada. EUCIP e-kursused on kõigile tasuta kättesaadavad. EUCIP e-kursused…
Roll: Projektijuhtimine, õppematerjalide sisuline koostamine, e-õppe kursuste loomine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse tellimusel, seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.
Aasta: 2011

TARK e-riik 2010/2011

Projekti sisu: Toimus 53 riigi infosüsteemi käsitlevat koolitust, seminari ja infopäeva, millel jagati värskeimat infot erinevate valdkondade (RIHA, ISKE, KIIK, DVK, X-tee, riigiportaal jm) arengutest ja praktilisi kogemusi. Üritused olid osalejatele tasuta. Sihtgrupiks olid nn elutähtsate teenuste osutajate esindajad, andmekogude pidajad, avaliku sektori dokumendihaldurid, raamatupidajad, juristid, IT spetsialistid, eraettevõtjatest IT arendajad jpt. Täpsem info...
Roll: Projektijuhtimine, koolituste ja infopäevade läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel ning seda rahastati EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondist. 
Aasta: 2010

Andmeturbe koolitusprojekt

Projekti sisu: Kokku toimus üle 100 seminari rohkem kui 4000-le ametnikule teemal andmeturbe üldine olemus ja õigusaktid ning andmeturbe infotehnoloogilised aspektid. Projekti käigus valmisid nii raamatuks köidetud õppematerjalid kui e-õppematerjalid.
Roll: Projektijuhtimine, seminaride läbiviimine, koolitamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Politseiameti tellimisel ja seda finantseeriti Euroopa Liidu Struktuurfondide vahenditest.
Aasta: 2009-2010

Mentoripõhine e-õpe

Projekti sisu: Toimusid ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 20 000-le aktiivsele inimesele üle Eesti. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles. Projekti käigus valmisid mentorõppeks sobivad veebiõppematerjalid. Üritused olid osalejatele tasuta ja need toimusid Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames.
Roll: Projektijuhtimine, e-õppematerjalide loomine, koolituste läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tellimisel. Lisaks Eesti Kaubandus-Tööstuskojale rahastas projekti Euroopa Regionaalarengu Fond.
Aasta: 2009-2010

Ole Kaasas! klassikoolitus 30 000-le inimesele (e-kodaniku koolitusvõrgustik)

Projekti sisu: Projektis läbis arvutioskuste ning ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolituse rohkem kui 30 000 inimest üle kogu Eesti. Neist 10 000 õppis arvutikasutamise baaskoolitusel ning 20 000 inimest läbis arvuti edasijõudnu kursuse ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise teemadel. Enne nende kursuste algust moodustati ja koolitati üle-eestiline koolitajate võrgustik, mis hõlmas ligi 300 inimest. Õpe toimus nii eesti kui vene keeles. Kursused olid osalejatele tasuta. Projekti käigus valmisid klassiõppeks sobivad õppematerjalid.
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate ja koolitusklasside võrgustiku moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide loomine, koolituste korraldamine, koolitamine, projekti teavitamise jm tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Vaata Maailma SA tellimisel. Rahastajateks olid Euroopa Regionaalarengu Fond, EMT, Elion, Swedbank, SEB ja Microsoft Eesti.
Aasta: 2009-2010

Ole Kaasas! bussikoolitused

Projekti sisu: Projekti raames toimusid atraktiivses arvutitega varustatud e-koolitusbussis ID-kaardi, Mobiil-ID, digiallkirjastamise ja e-teenuste kasutamise koolitused rohkem kui 2 000-le inimesele üle Eesti. Bussis oli lisaks koolituse läbimisele võimalik ka ID-kaardi sertifikaate uuendada ja uusi PIN-koode saada. E-bussis toimus õpe eelkõige neil Eesti äärealadel, kuhu klassiõpet ei olnud planeeritud. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles. Projekti käigus valmisid klassiõppeks sobivad õppematerjalid. Koolitused olid osalejatele tasuta.
Roll: Projektijuhtimine, bussi kohaldamine õppeks, koolitamine, ID-kaardi PIN-koodide väljastamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Vaata Maailma SA tellimisel. Rahastajateks olid Euroopa Regionaalarengu Fond, EMT, Elion, Swedbank, SEB ja Microsoft Eesti.
Aasta: 2009

TOGAF ja ITIL koolitused

Projekti sisu: Projekti raames toimusid TOGAF (The Open Group Architecture Framework) ja ITIL V3 Foundation koolitused. Kokku toimus 12 koolitust enam kui 200-le osalejale. Projekt oli suunatud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmeks olevate ettevõtete ja teiste IKT sektori ettevõtete valdkonnajuhtidele, IT projektijuhtidele ja IT spetsialistidele.
Roll: Projektijuhtimine
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Projekti kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondist.
Aasta: 2009-2010

Tarkvaraarendajate intensiivõpe

Projekti sisu: Projekti raames toimus tarkvaraarendajate koolitus IT erihariduseta noortele vanuses 19–35 eluaastat. Koolituse kestus oli 240 tundi. Kursusel osales 20 noort inimest. Projekti raames töötati välja koolitusprogramm, -metoodika, ja -materjalid ning viidi läbi intensiivõpe. Kursus lõppes sertifitseerimiseksamitega.
Roll: Projektijuhtimine, koolitusmaterjalide väljatöötamine, koolituse korraldamine, koolitamine, sertifitseerimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Projekti rahastasid Microsoft ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Aasta: 2009

Kõnekeskuse teenindaja oskustega klienditeenindaja koolitused

Projekti sisu: Kahe projekti raames koolitati kokku 690 Tallinna, Harju- ja Raplamaa töötut kõnekeskuse teenindaja oskustega klienditeenindajaks. Koolituse teemad: isiksusejuhtimine, klienditeenindus ja müük, teenindaja töö kõnekeskuses, praktiline arvutikasutus, erialane eesti/vene keel ja inglise keel, erialase töö otsimine. Kursuse maht oli 160-200 tundi. Õpe oli osalejatele tasuta.
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine ja juhtimine, õppematerjalide koostamine, koolituste ja lühipraktikate korraldamine, koolitamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projektid toimusid koostöös Eesti Töötukassaga ja neid rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ning BCS Koolituse poolt.
Aasta: 2004-2008

Vaata Maailma arvuti algkoolitus 100 000-le inimesele

Projekti sisu: Projekti jooksul viidi rohkem kui 100 000-le inimesele üle kogu Eesti läbi arvuti baasõppe klassikoolitus. Kursused toimusid nii eesti kui vene keeles. Õppe läbiviimiseks moodustati koolitusvõrgustik - leiti kohapealsed õppeklassid ja koolitajad. Kokku osales projektis üle 300 koolitaja, kes enne kursuste algust sai spetsiaalse väljaõppe. Lisaks läbis 400 avaliku internetipunkti tugiisikut  IT-toe osutamise erikursuse. Õpe oli osalejatele tasuta. Projekti raames valmisid sobivad õppematerjalid. 
Roll: Projektijuhtimine, projekti infosüsteemi loomine, koolituste läbiviijate ja õppeklasside võrgustiku moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide loomine, koolituste korraldamine, koolitamine, projektist teavitamise jm tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös IT Koolitusega Vaata Maailma Sihtasutuse tellimisel. Rahastajateks olid: Hansapank (Swedbank), Eesti Ühispank (SEB), Elion ja EMT.
Aasta: 2002-2004

E-riigi koolitused

Projekti sisu: E-Riigi Akadeemia rahvusvaheliste koolituste läbiviimine SRÜ riikide, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Aasia avaliku sektori juhtidele, spetsialistidele ning kolmanda sektori esindajatele. Projekti käigus toimus ligi 20 4-päevast koolitust osalejate arvuga ligi 400 inimest, kellele koolituste käigus anti Eesti spetsialistide poolt ülevaade Eesti parimast praktikast e-riigi kujundamisel.
Roll: Projektijuhtimine, koolituste korraldamine ja läbiviimine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus koostöös e-Riigi Akadeemiaga (e-Governance Academy) UNDP tellimisel ja rahastamisel.
Aasta: 2002-2004

E-tervise koolitused

Projekti sisu: Üle-eestiline projekt "Üleriigilise paberivaba (digitaalse) tervise infosüsteemi kasutajakoolitus 12 000 tervishoiutöötajale“. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles. Lisaks koolitustele loodi eestikeeled e-õppematerjalid venekeelsete subtiitritega nii arvutikasutamise kui tervise infosüsteemi kasutamise õppeks. Loodud e-õppematerjalide tutvustamiseks viidi läbi ligi 10 infopäeva osalejate arvuga üle 1500.
Roll: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine, õppematerjalide koostamine, koolituste korraldamine, koolitamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimus Sotsiaalministeeriumi tellimisel koostöös IT Koolitusega, seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.
Aasta: 2008-2009

Sulge