Õppekorralduse alused

Üldkorraldus

BCS Koolituse koolituste korraldamise aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid. Koolitused toimuvad koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 akadeemiline tund on 45 minutit. 

 

Õppekeskkond

BCS Koolituse õpperuumid asuvad aadressil Aia 7, Tallinn. Kasutatakse ka koostööpartnerite õppeklasse kui see on konkreetse koolituse kirjelduses eraldi välja toodud. Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid, vajadusel varustatakse iga õppija arvutiga.

Koolituse õppematerjalide loend on välja toodud konkreetse koolituse kirjelduses. Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta või koolituse hinna sees.

 

Koolitusele registreerumine

Koolitusel osalemise eeltingimused on välja toodud konkreetse koolituse kirjelduses.

Koolitusele saab registreeruda täites vastava registreerumisvormi kodulehel, e-posti aadressil kool@bcs.ee või telefonil 680 6880. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Registreerumine kinnitatakse koolitusele vastuvõtu teatega e-posti teel.

 

Koolituse eest tasumine

Peale koolitusele registreerimist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks, kui ei ole eelnevalt lepitud kokku teisiti. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele.
Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-­posti teel.

Koolitusel osalejal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

 

Koolituse lõpetamine

Koolituse läbijaile väljastatakse BCS Koolituse tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse õpiväljundid. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse tõend.
Tunnistused ja tõendid väljastatakse peale koolitust 7 tööpäeva jooksul elektroonselt.

 

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Teavitada palume e-posti kool@bcs.ee või telefoni 680 6880 teel.
Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või lepitakse kliendiga kokku uus koolituse aeg. 
Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele. 
Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

 

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

BCS Koolitusel on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kirjas, mis saadetakse 5 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.
Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.
Koolituse edasilükkamisel tasu ei tagastata ja vastastikkusel kokkuleppel registreeritakse osaleja järgmisse koolitusgruppi.

 

Kvaliteedi tagamise alused 

BCS Koolituse õppekavad on vastavuses täiendkoolituse standardis sätestatuga. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi. 

BCS Koolituse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Kõik avatud koolitused toimuvad meie koolitusruumides aadressil Aia 7, Tallinn kui ei ole märgitud teisiti. BCS Koolituse koolitusklassid peavad vastama tervisekaitse nõuetele. Klass on minimaalselt varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti) ja tahvliga.

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt koolitaja antud juhistele. Tagasiside vaadatakse koolituse pakkuja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.  

 

Muud tingimused

Koolitusettevõttel on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma BCS Koolituse kirjaliku nõusolekuta.

Sulge