Koolitused

Juhtimise kursus IT eest vastutajatele - Kuidas saavutada parem üksteisemõistmine äri ja IT vahel?

Koolituse tulemusena:

 • saavutate parema üksteisemõistmise äri ja IT vahel;
 • omandate arusaama tähtsamatest strateegilise planeerimise ja juhtimise meetoditest ja nende kasutamisest;
 • saate arusaama ärijuhtide mõtteviisist ja juhtimismeetoditest ning juhtide poolt IT-le esitatavate nõudmiste põhjustest;
 • saate teadmised, kuidas IT-süsteemide arendus rakendada organisatsiooni äriarenduse teenistusse;
 • omandate mitmete konkreetsete IT-juhtimise tööriistade ja –meetodite kasutusoskuse.
Vaata lähemalt
Õppealajuhataja meistriklass: õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine ning arendamine tehnoloogia toel

Tänapäeval kooli juhtimises on tehnoloogial üha tähtsam roll. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel aitab IKT arengusuundade mõistmine ning tehnoloogia oskuslik rakendamine luua kaasaegse õpikeskkonna, mis soodustab õppeainete lõimimist, õpetajatevahelist koostööd ja valmistab õpilased ette eluks infoühiskonnas.
Tehnoloogia pakub juhile hulgaliselt ka võimalus, mida saab kasutada eestvedamises, meeskonnatöös, tagasiside andmisel ning administratiivtöös.
Õppealajuhatajate meistriklassis tutvustatakse, kuidas kasutada kõiki neid võimalusi kaasaegse kooli õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel ja meeskonnatöö arendamisel ning uue riikliku õppekava nõuete täitmisel.

Vaata lähemalt
UUS! Protsesside kirjeldamine ja protsessijuhtimine

Koolituse eesmärk on anda valdkonnajuhtidele teadmised protsessijuhtimisest ning tutvustada protsessijuhtimise erinevaid praktilisi tehnikaid. Peale koolitust mõistate protsessijuhtimise tausta ja sisu, olulisi mõisteid ja tehnikaid ning omavad teadmisi protsessi kirjeldamisest, juurutamisest ja mõõtmisest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele antakse koolitusel praktilised võtted tööprotsesside kirjeldamiseks, mis on oluline sisend IT-le. 

Miks osaleda?

 • Koolituse tulemusena saavad osalejad vajalikud teadmised protsessijuhtimise põhitõdedest, millede rakendamine võimaldab parendada organisatsioonide tootlikkust, efektiivsust ja tulemuslikkust.
 • Koolituse osaks on pilguheit IT juhtimisprotsesside standarditele ja parimatele praktikatele.  
 • Osa õppimisest toimub läbi osalejate kogemuste jagamise, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta.
 • Lisaks asjakohaste teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse praktiliselt läbi mitu harjutust
 • Koolituselt saab kaasa praktilised vormid ärianalüüsi tegemiseks.
Vaata lähemalt
IT riskijuhtimise koolitus

Koolituse eesmärgiks on selgitada IT riskihalduse parimaid praktikaid ja standardeid ning läbi teha IT riskide haldamise praktiline harjutus alustades riskide analüüsist kuni IT-l baseeruvate teenuste taastetegevusteni välja.

Koolituse läbinu:

 • hindab oma asutus IT riskihalduse taset
 • rakendab praktilist IT risikihaldust.
Vaata lähemalt
21 sammu digipöörde praktiliseks elluviimiseks koolis

Arendusseminar koolijuhtidele

Digiajastu nõuab hariduselus põhjalikke muudatusi. Selleks, et tänased õpilased oleks edukad nii koolis kui tulevikus tööl, on need muudatused ainuvõimalikud.

On tarvis ümber mõtestada ja korraldada õppetöö nii, et see vastaks tänapäeva nõudmistele ja õppija vajadustele. See on koolile suur väljakutse.

Järjest paremaks on muutunud haridusasutuste tehnoloogiline varustatus ja infotehnoloogialahendused. Tänapäeva õpilased omavad süle- ja tahvelarvuteid ning nutitelefone ja on harjunud neid igapäevaselt kasutama. Kaasaegsed digivahendid lubavad õpetada ja õppida huvitavamalt, teha seda kõikjal ning igal ajal.

Oluliselt muutunud keskkond nõuab kogu koolimeeskonda kaasavaid digimuudatusi  koolis. Kuidas neid muudatusi kavandada ja läbi viia? Seminar annab selleks konkreetsed vahendid ja metoodika.

Seminar lähtub Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ning Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest Digipöörde elluviimiseks ja baseerub  Anytime Anywhere Learning Foundation`i poolt välja töötatud unikaalsel rahvusvahelisel metoodikal. 

Vaata lähemalt
Juhtimine läbi protsesside

Hästiorganiseeritud meeskonnatöö, tootmisliin ja IT-süsteem rajaneb läbimõeldud protsessidel. Protsessijuhtimine on läbiv vaade ja abivahend kõikide tuntud juhtimisvaldkondade - planeerimise, organiseerimise, inimeste juhtimise jne seostamiseks hästitoimivaks tervikuks. 

Protsessijuhtimises on  tööriistad iga taseme juhile ja väga erinevate juhtimisülesannete jaoks sh strateegia kavandamine, IT- ja äritegevuse joondamine, konkreetsete töölõikude tasuvuse tõstmine jpt. Koolitus annab tervikliku ülevaate protsessijuhtimisest kogu juhtimise kontekstis ja praktilised tööriistad kõikide tasemete juhtide jaoks.  Peale koolituse läbimist on teil töövahendid isegi juhuks, kui peaksite asuma juhtima kaevandust Aafrikas või veiniistandust Tšiilis.

Koolituse kohta küsi lähemalt koolitajalt Ants Sillalt endalt

Koolituse läbinu:

 • kirjeldab protsessijuhtimise põhimõtteid, eristades neid teistest juhtimise põhimõtetest;
 • tunneb protsessijuhtimise loogikat kõigi etappide lõikes;
 • analüüsib oma töös ette tulevat ülesannete kogumit protsessijuhtimisese printsiipidest lähtuvalt;
 • tunneb peamisi protsesside disainimise meetodeid;
 • analüüsib, kuidas protsessijuhtimise kasutamine aitab saavutada paremat kvaliteeti, juhitavaust ja läbipaistvust.
Vaata lähemalt
PRINCE2® praktikas

PRINCE2® on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. PRINCE2® praktikas on sertifikaadiprogramm, mille edukal läbimisel omandatakse rahvusvaheline PRINCE2® projektijuhtimise kutsetunnistus, antud sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes. Koolitusel õpetatakse, milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vajalik rakendada projektide edukaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada.

Koolitus annab:

 • tõendatud projektijuhtimise teadmised ja oskused;
 • julguse võtta projektijuhi vastutus;
 • oskuse delegeerida tööd projektimeeskonnale;
 • teadmised projektijuhtimisest Practitioner’i tasemel;
 • põhjalikud teadmised PRINCE2® metoodikast.
 • Kursuse lõpuks on koolitatavad ette valmistatud PRINCE2® Practitioner eksami sooritamiseks.

Võimalik valida ka ainult üks osa koolitusest. (Foundation ja Practitioner)

Koolitus toimub kahes osas:

12. - 14. detsember 2017  Foundation ning 16. - 17. jaanuar 2018 Practitioner.

NB Koolitus toimub aadressil , Tallinn, A. Lauteri 3, IV korrus - EBS Juhtimiskoolituse Keskus

Vaata lähemalt
Sulge