Käimasolevad projektid

BCS Koolitusel on Eesti koolitusettevõtete hulgas suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. BCS Koolitus on juhtinud kümneid koolitusprojekte mitme tuhande koolitatavaga igal aastal. Siit leiate ülevaate käimasolevatest koolitusprojektidest ning BCS Koolituse rollist nende elluviimisel. 


 

Noorem-tarkvaraarendajaks ümberõppe programm "Vali IT!"

Projekti sisu: “Vali IT!“  on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele tarkvaraarendaja algoskused. Programmis osalejad läbivad 6-nädalase täismahus õppe (5 päeva nädalas, kuni 8 akadeemilist tundi päevas) BCS Koolituse ja IT Koolituse koolituskeskustes. Sellele järgneb  8-nädalane  (40 tööpäeva,  kuni 8 akadeemilist tundi päevas) praktika ettevõtetes. Õpe koolituskeskustes toimub kuni 16-osalejaga rühmades ja on väga praktilise iseloomuga. Õpet korraldavad valdkonna parimad spetsialistid ja praktikud vt vali-it.ee/lektorid. Ettevõtetesse minnakse praktikale kuni 6-liikmelistes gruppides. Praktikakohti pakuvad Eesti IT sektori juhtivad ettevõtted ning organisatsioonid vt vali-it.ee/praktikafirmad.

„Vali IT!“ programmis antakse aastatel 2017 – 2020 tarkvaraarendaja algoskused ühtekokku 500 inimesele. „Vali IT!“ programmi käib kandideerimine jooksvalt registreeri siin

Tellija/Partner/Rahastaja: Projekt viiakse ellu Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel. Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“ rahastatud „Vali IT!“ programmi õpe kestab kokku ligi 3,5 kuud.

Aasta: 2016-2020


 

IKT valdkonna ameteid tutvustavad spetsialistide koolitused

Projekti raames viiakse läbi tasuta koolitused kuni 450-le SA Innove, Töötukassa ning kutse- ja kõrgkoolides töötavatele karjäärispetsialistidele ning üldhariduskoolide õpetajatele ja spetsialistidele: arvutiõpetuse, informaatika, robootika õpetajatele, haridustehnoloogidele, huvijuhidele, IT-juhidele, karjäärikoordinaatoritele, karjääriõpetuse õpetajatele ja muudele asjassepuutuvatele spetsialistidele, et tagada nende tööks vajalik kõrge teadlikkus IKT ametite mitmekesisusest, sisust ning karjäärivõimalustest valdkonnas, eesmärgiga suurendada noorte huvi asuda õppima ja tööle kõrgeid erialaseid infotehnoloogiaalaseid oskusi eeldavatele erialadele.

Koolitused toimuvad nii Tallinnas kui Tartus. 

Koolituse õppemaht on 8 akadeemilist tundi, millest pool on loenguvormis ning teine pool sisaldab 2 IT ettevõtte külastust.

Roll: osaline projektijuhtimine, koolitamine

Tellija/partner/rahastaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, TTÜ, TÜ 

Aasta: 2016-2018

Koolituse slaidimaterjal leitav siit.


 

IT-spetsialistiks koolitamise projekt 16-29-aastastele noortele

Projekti sisu: Projekti "IT-spetsialisti kutseoskustega tööellu“ eesmärk on arendada 16-29-aastaste noorte, kes ei ole hõivatud tööga, teadmisi ja oskusi, võimaldades neil omandada kaasaegsed IT-valdkonna spetsialisti ( tase 3) pädevused ja aidata neil saada tööle.

Projekti raames on kolm erinevat koolitust:

  • IT süsteemide spetsialisti koolitus;
  • IT projektijuhi koolitus;
  • IT spetsialist-tarkvaraarendaja koolitus.

 

Iga koolituse klassiõppe maht on 224 tundi, millele lisandub osalejaid töökoha leidmisel toetav õpe tööklubi vormis. Klassikoolitus sisaldab kutseeksamit ja võimaldab osalejatel saada kutse ning kutsetunnistuse. Klassikoolituse eel ja järel läbivad osalejad praktilise õppe IT valdkonna ettevõttes. Projektist osavõtjaid toetab kompleksne tugisüsteem - tugiisik ning karjääri- ja psühholoogiline nõustamine, mis aitab osalejatel leida omale töökoha ja saada tööle. Õpe, kutseeksam ja projektis võimaldatavad tugiteenused on koolitatavate jaoks tasuta. Projektis saab osaleda 150 inimest.

IT-spetsialistiks koolitamise projekti info ...

Roll: Projektijuhtimine, koolitajate meeskonna ja projektis osalejate tugisüsteemi moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide koostamine, projekti osalejate otsimine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga, SA-ga Innove (Rajaleidja) ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga. Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2016-2018
 


 

Laialdaste arvutikasutusoskustega teenindusassistendi koolituse projekt igas vanuses inimestele

Projekti sisu: Projekti "Klienditeenindus ja e-teenindus kaubanduses“ eesmärk on arendada igas vanuses inimeste, kes on vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud (sealhulgas näiteks lapsehoolduspuhkusel viibimise, ajateenistuse, laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise, tervisliku seisundi vms põhjusel) ja ei ole hõivatud tööga, teadmisi ja oskusi, võimaldades neil omandada oskused kaasegses töökeskkkonnas edukalt töötamiseks ja aidata neil saada tööle. 

Koolituse klassiõppe maht on 148 tundi, millele lisandub osalejaid töökoha leidmisel toetav õpe tööklubi vormis. 

Klassikoolitus sisaldab arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksameid ja võimaldab osalejatel saada neid arvutikasutamise oskusi tõendava sertifikaadi. Klassikoolituse järel on osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes. Projektist osavõtjaid toetab kompleksne tugisüsteem - tugiisik ning karjääri- ja psühholoogiline nõustamine, mis aitab osalejatel leida omale töökoha ja saada tööle. Õpe, eksamid ja projektis võimaldatavad tugiteenused on koolitatavate jaoks tasuta. Projektis saab osaleda 150 inimest.

Klienditeenindajaks - e-teenindajaks koolitamise projekti info...

Roll: Projektijuhtimine, koolitajate meeskonna ja projektis osalejate tugisüsteemi moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide koostamine, projekti osalejate otsimine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga, SA-ga Innove (Rajaleidja), AS-ga Kaubamaja, AS-ga Rimi Eesti Food ja AS-ga Abc Supermarekets. Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2016-2018
 


 

Sekretäriks - turundusassistendiks koolitamise projekt 16-29-aastastele noortele

Projekti sisu: Projekti "Tööturu vajadustele vastavate IKT oskustega büroo- ja turundusassistent“ eesmärk on arendada 16-29-aastaste noorte, kes ei ole hõivatud tööga, teadmisi ja oskusi, võimaldadades neil omandada kas sekretäri või turundusassistendi tööks vajalikud kaasaegsed oskused ja aidata neil saada tööle.

Koolituse klassiõppe maht on 148 tundi, millele lisandub osalejaid töökoha leidmisel toetav õpe tööklubi vormis. Klassikoolitus sisaldab arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksameid ja võimaldab osalejatel saada neid arvutikasutamise oskusi tõendava sertifikaadi. Klassikoolituse järel on osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes. Projektist osavõtjaid toetab kompleksne tugisüsteem - tugiisik ning karjääri- ja psühholoogiline nõustamine, mis aitab osalejatel leida omale töökoha ja saada tööle. Õpe, eksamid ja projektis võimaldatavad tugiteenused on koolitatavate jaoks tasuta. Projektis saab osaleda 150 inimest.

Sekretäriks - turundusassistendiks koolitamise projekti info... 

Roll: Projektijuhtimine, koolitajate meeskonna ja projektis osalejate tugisüsteemi moodustamine ning juhtimine, õppematerjalide koostamine, projekti osalejate otsimine, koolituste korraldamine, koolitamine, tööpraktika korraldamine, osalejatele töölerakendumiseks toe osutamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Eesti Töötukassaga ja SA-ga Innove (Rajaleidja). Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja BCS Koolitus.
Aasta: 2016-2018 


 

ITSVETProjekti sisu:
 Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse, BCS Koolituse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel 
IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard. Seejärel vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid koos võimalikult praktilise ja töökeskkonna lähedase õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist. Projekti täpsem info on projekti veebilehelFacebookis ja LinkedIn’is
Roll: Osalemine projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimine, õppematerjalide ja-metoodika koostamine, koolituse korraldamine ja läbiviimine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös partneritega Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Sihtasutus Innove, Tallinna Polütehnikum, Riia Tehnikakolledž ja Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic toetusega.

Loe lisaks: http://www.bcskoolitus.ee/itsvet

Aasta: 2015-2019

Interreg Central Baltic        European Union


 

 JOBIT

Projekti sisu: BCS Koolituse, Küprose ning Itaalia partnerite ühisprojekti "JOBIT" eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel noorem tarkvaraarendaja väljaõppe uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja, kui suur on ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega noorem tarkvaraarendajate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tarkvaraarenduse õppes tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel tarkvaraarenduse õppe jaoks innovaatilise sisuga õppematerjalid ja õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide tarkvaraarenduse õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist. Koolitusprojekti info...
Roll: Projektijuhtimine, uuringu läbiviimine, õppematerjalide ja-metoodika koostamine, koolituse korraldamine ja läbiviimine, projekti tugitegevuste korraldamine.

Koolitused:

  • 09.-10. veebruar 2017 Scrum in Education (Harri Hautala, Linda Salminen, Helsinki Business College)
  • 10.-11. mai 2017 PHP-mooduli koolitus (Kadri Vahtramäe, Kristen Gilden, I-Sepp OÜ)
  • 18.-19. mai 2017 Javascript koolitus (Amir Zare Pashaei, BCS Koolitus)
  • 26. mai 2017 Testimise koolitus (Helena Jeret-Mäe, Nortal AS)


Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös partneritega European University - Cyprus Ltd (EUC) (Küpros) ja Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo (CEIPES) (Itaalia). Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ toetusega.
Aasta: 2015-2017

Jobit 


 

Online4EDU

Projekti sisu: BCS Koolitus koos partneritega Lätist, Leedust, Saksamaalt ning Iirimaalt viib läbi koolidele suunatud projekti „Online4EDU“. Projekti raames töötakse välja kontaktõppepäevi sisaldav Eesti koolidele mõeldud eestikeelne e-õppe kursus, mille eesmärgiks on anda õpetajatele oskused kasutada õpetamisel veebipõhiseid koostöövahendeid. Projekti jooksul korraldatakse Eesti õpetajatele, kes valitakse projekti, kaks pilootkoolitust. Teised õpetajad saavad projekti käigus valmiva e-kursuse abil teadmisi omandada iseseisvalt. Koolitusprojekti info... 
Roll: Projektijuhtimine, õppematerjalide koostamine ja e-kursuse ettevalmistamine, pilootkoolituste korraldamine ja läbiviimine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös LIKTA (Latvian Information and Communication Technology Association), Public institution Information Technologies Institute (ITI), Stiftung Digitale Chancen (Digital Opportunities Foundation) ning ECDL Foundationiga. Projekt saab teoks programmi ERASMUS+ toetusega.
Aasta: 2014-2016

     

 


 

Creative Classroom

Projekti sisu: BCS Koolitus ja Tallinna Ülikool koos partneritega Soomest, Sloveeniast ning Horvaatiast teostavad projekti „Creative Classroom“, mille eesmärgiks on aidata Eesti koole digipöördel. Projekti jooksul korraldatakse õpetajatele innovaatilisi õppemetoodikaid käsitlevaid töötubasid, õpetajad teevad iseseisvaid praktilisi töid, toimuvad teavitusüritused. Projektis osalevad Eesti kahekümne üldhariduskooli õpetajad, kes omandavad Euroopa haridusspetsialistide käe all uusi oskusi ligi kaks aastat. Selle tulemusena valmivad õpetajatel tunnikavad, kus rakendatakse töötubades käsitletud kaasaegseid õppemetoodikad. Koostatud tunnikavad tehakse kättesaadavaks kõigile huvilistele nii Eestis kui väljaspool Eestit. Koolitusprojekti info... 
Roll
: Projektijuhtimine, koolitajate võrgustiku moodustamine ja juhtimine, õppematerjalide koostamine, koolituste korraldamine ja läbiviimine, projekti tugitegevuste korraldamine.
Tellija/partner/rahastaja: Projekt toimub koostöös Tallinna Ülikooliga, Helsingi Metropolia rakenduskõrgkooliga (Soome), Ljubljana Ülikooliga (Sloveenia) ning Rijeka Ülikooliga (Horvaatia)Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ toetusega.
Aasta: 2014-2016

Creative Class     

Sulge