Koolitused

Haridustehnoloogi täienduskoolitus tegevõpetajatele

Täiendkoolitus pakub väljaõpet tegevõpetajale, kes soovib koolis tööd alustada haridustehnoloogina ning juhendada teisi õpetajaid kaasaegsete õppemeetodite ja vahendite kasutamisel õppetöös.

Koolituse tulemusena omandatakse järgmised teadmised,oskused ja hoiakud:

  •  teadmised kasvatusteaduslikest käsitustest haridustehnoloogias ning oskus neid seostada õppetegevuse eri aspektidega;

  • suutlikkus efektiivselt planeerida ning läbi viia ainetunde haridustehnoloogiat kasutades, kujundada õpikeskkonda, juhendada õppimist ja toetada õpimotivatsiooni;

  • oskus ja motivatsioon töötada meeskonnas ja võrgustikes, kaasates erinevaid  partnereid sh nõustada õpilasi ja teiste ainete õpetajaid haridustehnoloogia integreerimisel oma õppetegevusse;

  • oskus kasutada haridustehnoloogilisi vahendeid õppeprotsessis ja õppekeskkonna  kujundamiseks, õppijate arengu hindamiseks; haridustehnoloogiliseks innovatsiooniks;

  • valmidus analüüsida enda kutsealast tegevust ja kavandada edasist arengut.

Vaata lähemalt
Üleminekukoolitus MS Office´lt LibreOffice 3.5-le edasijõudnutele

Koolituse eesmärk on tutvustada laia funktsionaalsusega Libre Office-i töökeskkonda, selle komponente ning erisusi võrreldes MicrosoftOfficega, et lihtsustamaks asutusel üleminekut tasuta kontoritarkvara versioonile

Vaata lähemalt
Õppealajuhataja meistriklass: õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine ning arendamine tehnoloogia toel

Tänapäeval kooli juhtimises on tehnoloogial üha tähtsam roll. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel aitab IKT arengusuundade mõistmine ning tehnoloogia oskuslik rakendamine luua kaasaegse õpikeskkonna, mis soodustab õppeainete lõimimist, õpetajatevahelist koostööd ja valmistab õpilased ette eluks infoühiskonnas.
Tehnoloogia pakub juhile hulgaliselt ka võimalus, mida saab kasutada eestvedamises, meeskonnatöös, tagasiside andmisel ning administratiivtöös.
Õppealajuhatajate meistriklassis tutvustatakse, kuidas kasutada kõiki neid võimalusi kaasaegse kooli õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel ja meeskonnatöö arendamisel ning uue riikliku õppekava nõuete täitmisel.

Vaata lähemalt
Moodle administreerimine üldhariduskoolis

Koolituse eesmärk ja sisu: anda põhjalik ülevaade õpihaldussüsteemi Moodle administreerimise osast: kasutajate haldus (kontod, õigused ja rollid); kursuste haldus (loomine, kategoriseerimine, kustutamine, varukoopiad); Moodle moodulite (tegevused, plokid) haldamine; Moodle kujundus ja esileht; ülevaated, sh logid ja statistika. Koolituse käigus tutvustatakse Moodle keskkonna hankimise ja kasutamise võimalusi Eesti kontekstis ning e-kursuste loomise ja läbiviimise protsessi õpetaja rollis.

Koolituse raames võimaldatakse osalejatele kasutada Tallinna Ülikooli või BCS Koolituse Moodle süsteemi, kuid võib kasutada ka osaleja poolt hallatavat Moodle’t.

Vaata lähemalt
Tehnoloogilist lahendust Tark Klass tutvustav seminar

Tulge tutvuge koolidele mõeldud tehnoloogilise lahendusega Tark Klass seminaril

Koolid on varustatud tehnoloogiliste vahendite ja võimalustega järjest paremini, kuid kasutavad neist sageli vaid väikest osa. Selleks, et aidata haridusasutustel seda potentsiaali paremini ära kasutada, on koostöös Microsoftiga välja töötatud koolidele mõeldud tehnoloogiline lahendus Tark Klass, mis aitab koolitöö viia uuele, kõrgemale tasemele.

 

Vaata lähemalt
Sulge